تلفن: 04142273781

مقالات ترجمه شده رشته زیست شناسی

لیست مقالات ترجمه شده رشته زیست شناسی

مبلغ: 28,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 19
مبلغ: 23,800 تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی : 3
صفحات فارسی : 5
مبلغ: 24,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 16
مبلغ: 35,800 تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی : 13
صفحات فارسی : 30
مبلغ: 21,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 4
صفحات فارسی : 7
مبلغ: 25,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 15
مبلغ: 33,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 19
صفحات فارسی : 25
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی : 14
صفحات فارسی : 24
مبلغ: 35,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 25
صفحات فارسی : 26
مبلغ: 20,800 تومان
سال انتشار: 1979
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 14
مبلغ: 26,800 تومان
سال انتشار: 1996
صفحات انگلیسی : 17
صفحات فارسی : 20