دانلود رایگان مقالات انگلیسی حسابداری

ترجمه مقاله اثر ارزش گذاری سهام بر مدیریت شرکت - نشریه الزویر

ترجمه مقاله اثر ارزش گذاری سهام بر مدیریت شرکت - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله یک تحلیل انتقادی از کلاهبرداری بانک ملی پنجاب و پیامدهای آن

ترجمه مقاله یک تحلیل انتقادی از کلاهبرداری بانک ملی پنجاب و پیامدهای آن

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد و توانایی مدیریتی - نشریه وایلی

ترجمه مقاله سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد و توانایی مدیریتی - نشریه وایلی

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 25
صفحات فارسی: 28
ترجمه مقاله آیا مدیریت سود به نرخ تخفیف حساس است؟ - نشریه الزویر

ترجمه مقاله آیا مدیریت سود به نرخ تخفیف حساس است؟ - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 30
ترجمه مقاله اجتناب از مالیات ، توانایی مدیریتی و کارایی سرمایه گذاری - نشریه وایلی

ترجمه مقاله اجتناب از مالیات ، توانایی مدیریتی و کارایی سرمایه گذاری - نشریه وایلی

 • مبلغ: ۴۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 29
صفحات فارسی: 33
ترجمه مقاله پیش بینی گزارش حسابرسی - نشریه امرالد

ترجمه مقاله پیش بینی گزارش حسابرسی - نشریه امرالد

 • مبلغ: ۶۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 18
صفحات فارسی: 26
ترجمه مقاله مبارزه با اجتناب از پرداخت مالیات شرکت ها - نشریه امرالد

ترجمه مقاله مبارزه با اجتناب از پرداخت مالیات شرکت ها - نشریه امرالد

 • مبلغ: ۶۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله تصمیمات مربوط به نگرانی برای مشتریان ورشکسته - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تصمیمات مربوط به نگرانی برای مشتریان ورشکسته - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۶۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله رقابت بازار محصول و کیفیت پیش بینی تحلیلگران مالی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله رقابت بازار محصول و کیفیت پیش بینی تحلیلگران مالی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۶۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله اصول نظارت تحلیلی برای اطمینان مستمر - نشریه امرالد

ترجمه مقاله اصول نظارت تحلیلی برای اطمینان مستمر - نشریه امرالد

 • مبلغ: ۵۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 28
صفحات فارسی: 37
ترجمه مقاله امکان پذیری و اقتصاد ضمانت مستمر - نشریه امرالد

ترجمه مقاله امکان پذیری و اقتصاد ضمانت مستمر - نشریه امرالد

 • مبلغ: ۵۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 20
صفحات فارسی: 23
ترجمه مقاله توانایی مدیریت، لحن اطلاعیه های سود و واکنش بازار - نشریه امرالد

ترجمه مقاله توانایی مدیریت، لحن اطلاعیه های سود و واکنش بازار - نشریه امرالد

 • مبلغ: ۶۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 35
صفحات فارسی: 28
ترجمه مقاله روابط بین تنوع زیستی و حسابداری اقتصادی ملی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله روابط بین تنوع زیستی و حسابداری اقتصادی ملی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۶۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 29