دانلود رایگان مقالات انگلیسی علوم تربیتی

ترجمه مقاله نظرات معلمان در مورد گروه های آنلاین والدین مدرسه - نشریه MDPI

ترجمه مقاله نظرات معلمان در مورد گروه های آنلاین والدین مدرسه - نشریه MDPI

  • مبلغ: ۸۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2023
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 24
ترجمه مقاله راهبردهای تدریس موثر - نشریه الزویر

ترجمه مقاله راهبردهای تدریس موثر - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۸۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2023
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 32
ترجمه مقاله اثر انگیزش شناختی- رفتاری بر مشارکت دانش آموزان - نشریه الزویر

ترجمه مقاله اثر انگیزش شناختی- رفتاری بر مشارکت دانش آموزان - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۷۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 28
ترجمه مقاله اثر فرهنگ پردیس بر سطح رضایت دانشجویان مهندسی - نشریه هینداوی

ترجمه مقاله اثر فرهنگ پردیس بر سطح رضایت دانشجویان مهندسی - نشریه هینداوی

  • مبلغ: ۶۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله یک الگو و چارچوب برای توسعه برنامه تحصیلی برای دانش آموزان با استعداد

ترجمه مقاله یک الگو و چارچوب برای توسعه برنامه تحصیلی برای دانش آموزان با استعداد

  • مبلغ: ۳۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 20
صفحات فارسی: 23
ترجمه مقاله  یک مدل برای یکپارچگی یادگیری الکترونیکی

ترجمه مقاله یک مدل برای یکپارچگی یادگیری الکترونیکی

  • مبلغ: ۳۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله تفکر محاسباتی در کلاس های یادگیری ترکیبی پیش دانشگاهی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تفکر محاسباتی در کلاس های یادگیری ترکیبی پیش دانشگاهی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله نگرش سیستم ها در مورد جو مدرسه - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله نگرش سیستم ها در مورد جو مدرسه - نشریه اشپرینگر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 26
صفحات فارسی: 39