دانلود رایگان مقالات انگلیسی علوم اجتماعی

ترجمه مقاله جنسیت و خانواده در چین معاصر

ترجمه مقاله جنسیت و خانواده در چین معاصر

  • مبلغ: ۲۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 8
ترجمه مقاله جنسیت، سیاست، اصول سیاسی و کار - نشریه وایلی

ترجمه مقاله جنسیت، سیاست، اصول سیاسی و کار - نشریه وایلی

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2003
صفحات انگلیسی: 18
صفحات فارسی: 23