دانلود رایگان مقالات انگلیسی علوم اجتماعی

ترجمه مقاله تاثیر دراز مدت حمایت والدین بر بلوغ شغلی نوجوانان - نشریه Sage

ترجمه مقاله تاثیر دراز مدت حمایت والدین بر بلوغ شغلی نوجوانان - نشریه Sage

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله ایمان و فیسبوک در دوره کثرت گرایی - نشریه Sage

ترجمه مقاله ایمان و فیسبوک در دوره کثرت گرایی - نشریه Sage

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 17
صفحات فارسی: 27
ترجمه مقاله استعمار پرستاری در آمریکا: مفاهیمی برای رهبری پرستاری - نشریه الزویر

ترجمه مقاله استعمار پرستاری در آمریکا: مفاهیمی برای رهبری پرستاری - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 25
ترجمه مقاله کدام شهروندان جهانی و دستور اخلاقی جهانیِ چه کسانی؟ - نشریه Sage

ترجمه مقاله کدام شهروندان جهانی و دستور اخلاقی جهانیِ چه کسانی؟ - نشریه Sage

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله نسبی گرایی فرهنگی در مواجهه با توسعه اقتصادی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله نسبی گرایی فرهنگی در مواجهه با توسعه اقتصادی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2003
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 15