دانلود رایگان مقالات انگلیسی ریاضی و آمار

ترجمه مقاله محاسبه تعادل استاکلبرگ/نش با استفاده از روش اکسترا-پروگزیمال

ترجمه مقاله محاسبه تعادل استاکلبرگ/نش با استفاده از روش اکسترا-پروگزیمال

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 36
ترجمه مقاله دوگانگی و جهت کدهای چند چرخه ای

ترجمه مقاله دوگانگی و جهت کدهای چند چرخه ای

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله سیری در آمارهای داده های بزرگ - نشریه الزویر

ترجمه مقاله سیری در آمارهای داده های بزرگ - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله بازی بازرسی حسابرسی داخلی و تاثیر افشاگری - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله بازی بازرسی حسابرسی داخلی و تاثیر افشاگری - نشریه اشپرینگر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 32
صفحات فارسی: 29
ترجمه مقاله یک سیستم رتبه بندی جدید DEA مبتنی بر تغییر مجموعه مرجع - نشریه الزویر

ترجمه مقاله یک سیستم رتبه بندی جدید DEA مبتنی بر تغییر مجموعه مرجع - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله استنتاج آماری همزمان در مدل‌های عامل پویا - نشریه الزویر

ترجمه مقاله استنتاج آماری همزمان در مدل‌های عامل پویا - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 17
صفحات فارسی: 33
ترجمه مقاله آنتروپی باور اصلاح شده در چارچوب دمپستر- شافر - نشریه PLOS

ترجمه مقاله آنتروپی باور اصلاح شده در چارچوب دمپستر- شافر - نشریه PLOS

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 17
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله مدلسازی قابلیت اعتماد حسگر در عیب شناسی مبتنی بر تئوری شواهد - نشریه MDPI

ترجمه مقاله مدلسازی قابلیت اعتماد حسگر در عیب شناسی مبتنی بر تئوری شواهد - نشریه MDPI

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 17
دانلود رایگان مقاله انگلیسی آمار توصیفی - الزویر 2019

دانلود رایگان مقاله انگلیسی آمار توصیفی - الزویر 2019

  • رایگان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 0