دانلود رایگان مقالات انگلیسی ریاضی و آمار

دانلود ترجمه مقاله مدل ها و پیچیدگی های سرویس های وب - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله مدل ها و پیچیدگی های سرویس های وب - مجله الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 37
دانلود ترجمه مقاله ترسیم رفتار حرارتی بر مواد لاستیکی با شبیه سازی تغییر فاز

دانلود ترجمه مقاله ترسیم رفتار حرارتی بر مواد لاستیکی با شبیه سازی تغییر فاز

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 11
دانلود ترجمه مقاله ارتباط طرح های بلوک کامل تحت مدل تداخل - مجله اشپرینگر

دانلود ترجمه مقاله ارتباط طرح های بلوک کامل تحت مدل تداخل - مجله اشپرینگر

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 17
دانلود ترجمه مقاله تحلیل مدلهای ریاضی برای روند فلوتاسیون ستونی - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله تحلیل مدلهای ریاضی برای روند فلوتاسیون ستونی - مجله الزویر

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1994
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 17
دانلود ترجمه مقاله جبر رابطه ای

دانلود ترجمه مقاله جبر رابطه ای

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 26
صفحات فارسی: 36
دانلود ترجمه مقاله صف M/M/C با شاخص شغل بحرانی - مجله اشپرینگر

دانلود ترجمه مقاله صف M/M/C با شاخص شغل بحرانی - مجله اشپرینگر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1998
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 16
دانلود ترجمه مقاله مدلهای تطبیقی و خطی تعمیم یافته و شبکه های عصبی - مجله اشپرینگر

دانلود ترجمه مقاله مدلهای تطبیقی و خطی تعمیم یافته و شبکه های عصبی - مجله اشپرینگر

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 9
دانلود ترجمه مقاله منطق فازی ریاضی - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله منطق فازی ریاضی - مجله الزویر

 • مبلغ: ۱۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 17
دانلود ترجمه مقاله دستیابی به اولویت ها توسط قضاوت مقایسه ای جفتی فازی - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله دستیابی به اولویت ها توسط قضاوت مقایسه ای جفتی فازی - مجله الزویر

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی: 21
صفحات فارسی: 27
دانلود ترجمه مقاله تخصیص منابع بر پایه مدل تحلیل پوششی داده ها در آنالیز کشش

دانلود ترجمه مقاله تخصیص منابع بر پایه مدل تحلیل پوششی داده ها در آنالیز کشش

 • مبلغ: ۱۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 9
دانلود ترجمه مقاله نگاشت شناختی فازی در پیش بینی سرطان پروستات - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله نگاشت شناختی فازی در پیش بینی سرطان پروستات - مجله الزویر

 • مبلغ: ۱۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 26