دانلود رایگان مقالات انگلیسی ریاضی و آمار

ترجمه مقاله فرایندهای پواسون با نرخ فازی

ترجمه مقاله فرایندهای پواسون با نرخ فازی

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 23
ترجمه مقاله ثبت تصویر خودکار با تبدیل موجک گسسته دو بعدی

ترجمه مقاله ثبت تصویر خودکار با تبدیل موجک گسسته دو بعدی

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 3
صفحات فارسی: 5
ترجمه مقاله مدل صفی زنجیره تامین با استراتژی تعویق فرم - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مدل صفی زنجیره تامین با استراتژی تعویق فرم - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 28
ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل دو شاخگی با روش های دقیق انشعاب و تحدید - نشریه IEEE

ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل دو شاخگی با روش های دقیق انشعاب و تحدید - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله رویکردهای جمعی برای رگرسیون: یک نظرسنجی - نشریه ACM

ترجمه مقاله رویکردهای جمعی برای رگرسیون: یک نظرسنجی - نشریه ACM

 • مبلغ: ۴۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 40
صفحات فارسی: 66
ترجمه مقاله اندازه گیری روایی مدل های پیش بینی ایمنی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله اندازه گیری روایی مدل های پیش بینی ایمنی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله آنالیز ریسک در سایت ساخت و ساز با استدلال و AHP فازی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله آنالیز ریسک در سایت ساخت و ساز با استدلال و AHP فازی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 17
دانلود ترجمه مقاله حل گذرای صف M/M/c با امتناع و انصراف - نشریه الزویر

دانلود ترجمه مقاله حل گذرای صف M/M/c با امتناع و انصراف - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 9
دانلود ترجمه مقاله هماهنگ سازی سیستم های نامنظم سه بعدی مختلف - مجله Academic Journals

دانلود ترجمه مقاله هماهنگ سازی سیستم های نامنظم سه بعدی مختلف - مجله Academic Journals

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 18
دانلود ترجمه مقاله رفتار دینامیکی و هماهنگ سازی مدل نامنظم راکتورهای شیمیایی

دانلود ترجمه مقاله رفتار دینامیکی و هماهنگ سازی مدل نامنظم راکتورهای شیمیایی

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 12
دانلود ترجمه مقاله برنامه نویسی خطی احتمال با اعداد فازی ذوذنقه ای - نشریه الزویر

دانلود ترجمه مقاله برنامه نویسی خطی احتمال با اعداد فازی ذوذنقه ای - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 29
دانلود ترجمه مقاله تلفیق خروجی نامطلوب و متغیر غیر قابل کنترل در DEA - نشریه الزویر

دانلود ترجمه مقاله تلفیق خروجی نامطلوب و متغیر غیر قابل کنترل در DEA - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 29
دانلود ترجمه مقاله موضوعاتی در جبر خطی عددی ماتریس های توپلیتس و هنکل - مجله وایلی

دانلود ترجمه مقاله موضوعاتی در جبر خطی عددی ماتریس های توپلیتس و هنکل - مجله وایلی

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2004
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 22