دانلود رایگان مقالات انگلیسی ریاضی و آمار

ترجمه مقاله حل عددی برنامه ریزی خطی بازه ای

ترجمه مقاله حل عددی برنامه ریزی خطی بازه ای

  • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 8
ترجمه مقاله گراف های همسایه مشترک - نشریه الزویر

ترجمه مقاله گراف های همسایه مشترک - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 7
ترجمه مقاله روش تکرار وردشی - نوعی روش تحلیلی غیر خطی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله روش تکرار وردشی - نوعی روش تحلیلی غیر خطی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1999
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 23
ترجمه مقاله شاخص بالابان از گراف های مکعبی

ترجمه مقاله شاخص بالابان از گراف های مکعبی

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 10