دانلود رایگان مقالات انگلیسی ریاضی و آمار

ترجمه مقاله همگرایی روش های هم محلی بدون شبکه مبتنی بر هسته نامتقارن

ترجمه مقاله همگرایی روش های هم محلی بدون شبکه مبتنی بر هسته نامتقارن

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 19
صفحات فارسی: 28
ترجمه مقاله گراف ایده آل پوچ ساز از یک حلقه

ترجمه مقاله گراف ایده آل پوچ ساز از یک حلقه

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله مفهوم سازی مطالعات ترکیبی مقطعی در علوم سلامت

ترجمه مقاله مفهوم سازی مطالعات ترکیبی مقطعی در علوم سلامت

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 22
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل عملکرد یک سیستم آسانسور در طول اوج - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل عملکرد یک سیستم آسانسور در طول اوج - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله مدل تکامل بیولوژیکی با نرخ های جهش شرطی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مدل تکامل بیولوژیکی با نرخ های جهش شرطی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله یادداشتی بر قضیه هلی کسری رنگین - نشریه الزویر

ترجمه مقاله یادداشتی بر قضیه هلی کسری رنگین - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله تسلط در 3-تورنمنت ها - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تسلط در 3-تورنمنت ها - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 5
ترجمه مقاله نرم های Lp و هم اندازه پذیری توابع

ترجمه مقاله نرم های Lp و هم اندازه پذیری توابع

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1973
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 6
ترجمه مقاله کران پایین برای پراکندگی در چنبره - نشریه الزویر

ترجمه مقاله کران پایین برای پراکندگی در چنبره - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 8
ترجمه مقاله اثرات آلودگی هوا بر مرگ و میر در کره جنوبی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله اثرات آلودگی هوا بر مرگ و میر در کره جنوبی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 5
ترجمه مقاله نقاط تکین حذف شدنی در *C - جبرها از رتبه حقیقی صفر - نشریه الزویر

ترجمه مقاله نقاط تکین حذف شدنی در *C - جبرها از رتبه حقیقی صفر - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 5