دانلود رایگان مقالات انگلیسی داروسازی

ترجمه مقاله تداخلات شیشه دارویی

ترجمه مقاله تداخلات شیشه دارویی

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 25
ترجمه مقاله ماهیت سیستماتیک ریه آلوده شده به گاز خردل

ترجمه مقاله ماهیت سیستماتیک ریه آلوده شده به گاز خردل

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 33
ترجمه مقاله بررسی سیستماتیک استروئیدهای گیاهی به عنوان مواد ضد التهاب

ترجمه مقاله بررسی سیستماتیک استروئیدهای گیاهی به عنوان مواد ضد التهاب

  • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله استفاده از هیدروژل ها در مهندسی بافت استخوان

ترجمه مقاله استفاده از هیدروژل ها در مهندسی بافت استخوان

  • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 8
ترجمه مقاله تحویل هدفمند دارو در درمان سرطان - نشریه Sage

ترجمه مقاله تحویل هدفمند دارو در درمان سرطان - نشریه Sage

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 27
ترجمه مقاله نانو لوله های کربنی در درمان سرطان و انتقال دارو - نشریه هینداوی

ترجمه مقاله نانو لوله های کربنی در درمان سرطان و انتقال دارو - نشریه هینداوی

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله شیمی، سم شناسی و ژنتیک توکسین های سیانوباکتریایی - نشریه MDPI

ترجمه مقاله شیمی، سم شناسی و ژنتیک توکسین های سیانوباکتریایی - نشریه MDPI

  • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 31
صفحات فارسی: 30