مقالات ترجمه شده رشته زمین شناسی زیست محیطی

لیست مقالات ترجمه شده رشته زمین شناسی زیست محیطی
ترجمه مقاله فنون میدانی برای اندازه گیری فرسایش و تخریب سنگ بستر - نشریه وایلی

ترجمه مقاله فنون میدانی برای اندازه گیری فرسایش و تخریب سنگ بستر - نشریه وایلی

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 19
صفحات فارسی: 37
ترجمه مقاله نظارت بر نشست زمین با تکنیک D-InSAR - نشریه الزویر

ترجمه مقاله نظارت بر نشست زمین با تکنیک D-InSAR - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله اولین ثبت سخت پوستان میوسن در استان هرمزگان - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله اولین ثبت سخت پوستان میوسن در استان هرمزگان - نشریه اشپرینگر

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله تقویت خاک در تحلیل خطر احتمالی حرکت زمین - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله تقویت خاک در تحلیل خطر احتمالی حرکت زمین - نشریه اشپرینگر

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 18
صفحات فارسی: 20
دانلود ترجمه مقاله شبیه سازی تولید رسوب و رواناب از حوزه آبخیز مرتفع - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله شبیه سازی تولید رسوب و رواناب از حوزه آبخیز مرتفع - مجله الزویر

  • مبلغ: ۴۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 36
دانلود ترجمه مقاله برآورد رطوبت در یک توده معدنی

دانلود ترجمه مقاله برآورد رطوبت در یک توده معدنی

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 34
دانلود ترجمه مقاله سونامی توهوکو ژاپن، مارس ۲۰۱۱

دانلود ترجمه مقاله سونامی توهوکو ژاپن، مارس ۲۰۱۱

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 32
دانلود ترجمه مقاله ارتباط مابین ژئوشیمی زیست محیطی و میزان نقص تولد - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله ارتباط مابین ژئوشیمی زیست محیطی و میزان نقص تولد - مجله الزویر

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 15