مقالات ترجمه شده رشته ریاضی محض

لیست مقالات ترجمه شده رشته ریاضی محض
ترجمه مقاله کد های MDS روی F9 مربوط به کدهای سه تایی Golay - نشریه الزویر

ترجمه مقاله کد های MDS روی F9 مربوط به کدهای سه تایی Golay - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2004
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله نتایج بیشتر بر روی طبقه بندی کد های MDS

ترجمه مقاله نتایج بیشتر بر روی طبقه بندی کد های MDS

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله در مورد طبقه بندی کدهای MDS - نشریه IEEE

ترجمه مقاله در مورد طبقه بندی کدهای MDS - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۴۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 24
ترجمه مقاله ماتریس های مشتق گیری در پایه های چند جمله ای - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله ماتریس های مشتق گیری در پایه های چند جمله ای - نشریه اشپرینگر

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله حل عددی برنامه ریزی خطی بازه ای

ترجمه مقاله حل عددی برنامه ریزی خطی بازه ای

 • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 8
ترجمه مقاله گراف های همسایه مشترک - نشریه الزویر

ترجمه مقاله گراف های همسایه مشترک - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 7
ترجمه مقاله یادداشتی بر قضیه هلی کسری رنگین - نشریه الزویر

ترجمه مقاله یادداشتی بر قضیه هلی کسری رنگین - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله تسلط در 3-تورنمنت ها - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تسلط در 3-تورنمنت ها - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 5
ترجمه مقاله نرم های Lp و هم اندازه پذیری توابع

ترجمه مقاله نرم های Lp و هم اندازه پذیری توابع

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1973
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 6
ترجمه مقاله نقاط تکین حذف شدنی در *C - جبرها از رتبه حقیقی صفر - نشریه الزویر

ترجمه مقاله نقاط تکین حذف شدنی در *C - جبرها از رتبه حقیقی صفر - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 5
ترجمه مقاله ایزومتری های کروی از *C - جبرهای متناهی بعد - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ایزومتری های کروی از *C - جبرهای متناهی بعد - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 7
ترجمه مقاله نظریه و کاربردهای اتوماتای سلولی در پنهان نگاری - نشریه IEEE

ترجمه مقاله نظریه و کاربردهای اتوماتای سلولی در پنهان نگاری - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1994
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 31
ترجمه مقاله رویکرد بالقوه برای بازی های ترتیبی - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله رویکرد بالقوه برای بازی های ترتیبی - نشریه اشپرینگر

 • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2001
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 8
ترجمه مقاله خمش نامتقارن ورق ساندویچی دایروی تحت برش عرضی در رویه ‌ها

ترجمه مقاله خمش نامتقارن ورق ساندویچی دایروی تحت برش عرضی در رویه ‌ها

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1982
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 17