مقالات ترجمه شده رشته انرژی و محیط زیست

لیست مقالات ترجمه شده رشته انرژی و محیط زیست
ترجمه مقاله بررسی تولید بیوالکتریسیته با استفاده از سلول سوختی میکروبی

ترجمه مقاله بررسی تولید بیوالکتریسیته با استفاده از سلول سوختی میکروبی

  • مبلغ: ۴۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله طراحی بهینه ریزشبکه های مبنی برCHP : بهینه سازی چندهدفه - نشریه الزویر

ترجمه مقاله طراحی بهینه ریزشبکه های مبنی برCHP : بهینه سازی چندهدفه - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 35
ترجمه مقاله هزینه های ادغام کوتاه مدت انرژی های تجدیدپذیر متغیر - نشریه الزویر

ترجمه مقاله هزینه های ادغام کوتاه مدت انرژی های تجدیدپذیر متغیر - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۵۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 21
صفحات فارسی: 62
ترجمه مقاله نقش اکسرژی در افزایش بازده و پایداری و کاهش اثر محیطی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله نقش اکسرژی در افزایش بازده و پایداری و کاهش اثر محیطی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله ارزیابی پیشرفت ساختمانها با انرژی صفر - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ارزیابی پیشرفت ساختمانها با انرژی صفر - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 32