مقالات ترجمه شده رشته اقتصاد انرژی

لیست مقالات ترجمه شده رشته اقتصاد انرژی
ترجمه مقاله نفت خام و بازارهای بورس: روابط علی در دنباله ها؟ - نشریه الزویر

ترجمه مقاله نفت خام و بازارهای بورس: روابط علی در دنباله ها؟ - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 27
ترجمه مقاله همگرایی شدت انرژی در سطح ایالت های امریکا - نشریه الزویر

ترجمه مقاله همگرایی شدت انرژی در سطح ایالت های امریکا - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 35
ترجمه مقاله تحلیل چند سطحی تجزیه شاخص - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تحلیل چند سطحی تجزیه شاخص - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله تقاضای انرژی و تحولات بازار سهام در کشورهای OECD - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تقاضای انرژی و تحولات بازار سهام در کشورهای OECD - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 25
ترجمه مقاله سرمایه گذاری‌ چین در بخش انرژی اروپا - نشریه الزویر

ترجمه مقاله سرمایه گذاری‌ چین در بخش انرژی اروپا - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 32
ترجمه مقاله برق رسانی: رابطه بین رفتار مصرف کننده و سیاست عمومی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله برق رسانی: رابطه بین رفتار مصرف کننده و سیاست عمومی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 23
ترجمه مقاله یک مدل جهانی برای استفاده از انرژی در مناطق مسکونی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله یک مدل جهانی برای استفاده از انرژی در مناطق مسکونی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 33
ترجمه مقاله نقش قیمت های انرژی در توسعه بخش صنعت و صادرات - نشریه الزویر

ترجمه مقاله نقش قیمت های انرژی در توسعه بخش صنعت و صادرات - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله رشد آبی فرصت هایی برای رشد پایدار دریایی و دریانوردی

ترجمه مقاله رشد آبی فرصت هایی برای رشد پایدار دریایی و دریانوردی

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله خط مشی محیطی، تصمیم گیری و اثرات بازگشتی در بخش ترابری - نشریه الزویر

ترجمه مقاله خط مشی محیطی، تصمیم گیری و اثرات بازگشتی در بخش ترابری - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 30
ترجمه مقاله تبعات افزایش نیاز به بیوانرژی چوب و جنگل - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تبعات افزایش نیاز به بیوانرژی چوب و جنگل - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 23
ترجمه مقاله مدل سازی تقاضای بنزین در ایالات متحده - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مدل سازی تقاضای بنزین در ایالات متحده - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 27
ترجمه مقاله تحلیل کشش‌ تقاضای بنزین در سطوح ملی و داخلی کشور مکزیک - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تحلیل کشش‌ تقاضای بنزین در سطوح ملی و داخلی کشور مکزیک - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 30
ترجمه مقاله کشش تقاضای بنزین در سوئیس - نشریه الزویر

ترجمه مقاله کشش تقاضای بنزین در سوئیس - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 15