مقالات ترجمه شده رشته بازاریابی بین المللی

لیست مقالات ترجمه شده رشته بازاریابی بین المللی
ترجمه مقاله تحقیقات بازاریابی بین المللی: دیدگاه مدیریت پروژه جهانی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تحقیقات بازاریابی بین المللی: دیدگاه مدیریت پروژه جهانی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله قابلیت های بازاریابی اینترنتی و رشد بازار بین المللی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله قابلیت های بازاریابی اینترنتی و رشد بازار بین المللی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 27
ترجمه مقاله ارتباط تجربی بین پراکندگی صادرات و عملکرد صادرات - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ارتباط تجربی بین پراکندگی صادرات و عملکرد صادرات - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 27
ترجمه مقاله مدل تجدیدنظر شده بین المللی سازی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مدل تجدیدنظر شده بین المللی سازی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله مکانیسم ها و فرهنگ نوآوری و اثرات آنها بر روی تجارت الکترونیکی

ترجمه مقاله مکانیسم ها و فرهنگ نوآوری و اثرات آنها بر روی تجارت الکترونیکی

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله آموزش بین المللی بازاریابی - نشریه امرالد

ترجمه مقاله آموزش بین المللی بازاریابی - نشریه امرالد

 • مبلغ: ۳۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله عملی کردن موفقیت خرده فروشی بین المللی مد - نشریه امرالد

ترجمه مقاله عملی کردن موفقیت خرده فروشی بین المللی مد - نشریه امرالد

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله تاثیر ارزش های فرهنگی ملی بر ساختار خرده فروشی - نشریه امرالد

ترجمه مقاله تاثیر ارزش های فرهنگی ملی بر ساختار خرده فروشی - نشریه امرالد

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 47
صفحات فارسی: 24
ترجمه مقاله رشد مارک های برچسب خصوصی - نشریه AMA

ترجمه مقاله رشد مارک های برچسب خصوصی - نشریه AMA

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 19
صفحات فارسی: 32
ترجمه مقاله رابطه بین برند سازی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله رابطه بین برند سازی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله مدل رفتار جبرانی مصرف کننده - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مدل رفتار جبرانی مصرف کننده - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 34