مقالات ترجمه شده رشته اقتصاد پول و بانکداری

لیست مقالات ترجمه شده رشته اقتصاد پول و بانکداری
ترجمه مقاله تاثیر مدیریت سود بر کارایی بانک - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تاثیر مدیریت سود بر کارایی بانک - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۸۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2023
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله مقایسه نوآوری بانکی در کشورهای کم درآمد - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مقایسه نوآوری بانکی در کشورهای کم درآمد - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 26
ترجمه مقاله تاثیر COVID-19 بر بانک های دیجیتالی - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله تاثیر COVID-19 بر بانک های دیجیتالی - نشریه اشپرینگر

 • مبلغ: ۶۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 23
ترجمه مقاله استفاده از تاثیر حرکت در تجارت ارزهای دیجیتال مبتنی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله استفاده از تاثیر حرکت در تجارت ارزهای دیجیتال مبتنی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۶۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله گزینه های سهام و معاملات پیش فرض اعتبار در مدیریت ریسک - نشریه الزویر

ترجمه مقاله گزینه های سهام و معاملات پیش فرض اعتبار در مدیریت ریسک - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 46
صفحات فارسی: 33
ترجمه مقاله متغیرهای تاثیرگذار بر استفاده از رمزارزها - نشریه Frontiersin

ترجمه مقاله متغیرهای تاثیرگذار بر استفاده از رمزارزها - نشریه Frontiersin

 • مبلغ: ۴۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 30
ترجمه مقاله ارز مجازی به عنوان نوآوری پولی فراگیر - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ارز مجازی به عنوان نوآوری پولی فراگیر - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۵۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله تعیین رقابت بانکی برای وام های مصرف کننده - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تعیین رقابت بانکی برای وام های مصرف کننده - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 37
صفحات فارسی: 37
ترجمه مقاله عوامل موثر بر اعتماد در شبکه های بانکی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله عوامل موثر بر اعتماد در شبکه های بانکی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 29
ترجمه مقاله رمز ارزها و نابهنجاری نوسان پذیری کم - نشریه الزویر

ترجمه مقاله رمز ارزها و نابهنجاری نوسان پذیری کم - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۵۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2020
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله ساخت یک نقشه راهبرد برای موسسات بانکداری - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ساخت یک نقشه راهبرد برای موسسات بانکداری - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 18
صفحات فارسی: 51
ترجمه مقاله اثرات ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری بر ثبات بانک - نشریه الزویر

ترجمه مقاله اثرات ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری بر ثبات بانک - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 28
ترجمه مقاله مسائل مربوط به بانکداری اسلامی و مالی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مسائل مربوط به بانکداری اسلامی و مالی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 17