مقالات ترجمه شده رشته ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک

لیست مقالات ترجمه شده رشته ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک
ترجمه مقاله تنظیم بیان ژن AL2 و AL3 ویروس موزاییک طلایی گوجه فرنگی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تنظیم بیان ژن AL2 و AL3 ویروس موزاییک طلایی گوجه فرنگی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 26
ترجمه مقاله زالی در آندروژنز جو - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله زالی در آندروژنز جو - نشریه اشپرینگر

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله ریشه مویین و کاربرد آن در مهندسی ژنتیک گیاهان - وایلی

ترجمه مقاله ریشه مویین و کاربرد آن در مهندسی ژنتیک گیاهان - وایلی

  • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله تعیین کمیت GMO - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله تعیین کمیت GMO - نشریه اشپرینگر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 26
ترجمه مقاله تنظیم و نظارت بر GMOs در استرالیا و بریتانیا - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تنظیم و نظارت بر GMOs در استرالیا و بریتانیا - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 28
ترجمه مقاله بررسی DNA باقی مانده در شکر چغندر قند (Beta vulgaris L.) - نشریه J-Stage

ترجمه مقاله بررسی DNA باقی مانده در شکر چغندر قند (Beta vulgaris L.) - نشریه J-Stage

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله اثر رنگ فلس پیاز روی ظرفیت های آنتی اکسیدانی پیازها - نشریه الزویر

ترجمه مقاله اثر رنگ فلس پیاز روی ظرفیت های آنتی اکسیدانی پیازها - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله روش های فیزیکی برای تراریخت کردن ژنتیکی گیاهان - نشریه الزویر

ترجمه مقاله روش های فیزیکی برای تراریخت کردن ژنتیکی گیاهان - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 38
صفحات فارسی: 32
ترجمه مقاله بررسی کشت بافت گیاهی برای بهبود تولید ترکیبات فنولی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله بررسی کشت بافت گیاهی برای بهبود تولید ترکیبات فنولی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 32
ترجمه مقاله پرورش بک کراس با کمک نشانگر برای ترکیب مقاومت زنگار چندگانه در گندم

ترجمه مقاله پرورش بک کراس با کمک نشانگر برای ترکیب مقاومت زنگار چندگانه در گندم

  • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 11