مقالات ترجمه شده رشته ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک

لیست مقالات ترجمه شده رشته ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک
ترجمه مقاله بررسی راهکارهای خالص سازی آنزیم ماناز میکروبی

ترجمه مقاله بررسی راهکارهای خالص سازی آنزیم ماناز میکروبی

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 18
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله پایگاه داده ژن های پیرایش ژنتیکی به صورت متناوب با ASDB - نشریه Oxford Journals

ترجمه مقاله پایگاه داده ژن های پیرایش ژنتیکی به صورت متناوب با ASDB - نشریه Oxford Journals

  • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 2
صفحات فارسی: 3
دانلود ترجمه مقاله ویرایش RNA در اندام های گیاهی - مجله اشپرینگر

دانلود ترجمه مقاله ویرایش RNA در اندام های گیاهی - مجله اشپرینگر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 25
دانلود ترجمه مقاله تاثیر استعمال گلیفوزات بر درمان بیماری برگی

دانلود ترجمه مقاله تاثیر استعمال گلیفوزات بر درمان بیماری برگی

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 19
دانلود ترجمه مقاله تاثیر کلسیم و روش برداشت بر فیزیولوژی گوجه فرنگی پس از برداشت

دانلود ترجمه مقاله تاثیر کلسیم و روش برداشت بر فیزیولوژی گوجه فرنگی پس از برداشت

  • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 7
دانلود ترجمه مقاله آنالیز کروموزومی Hieracium transylvanicum - مجله تیلور و فرانسیس

دانلود ترجمه مقاله آنالیز کروموزومی Hieracium transylvanicum - مجله تیلور و فرانسیس

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 10