مقالات ترجمه شده رشته مهندسی مکانیک گرایش مکاترونیک

لیست مقالات ترجمه شده رشته مهندسی مکانیک گرایش مکاترونیک
ترجمه مقاله پروسه های مونتاژ رباتیک به عنوان محرکی در طراحی معماری - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله پروسه های مونتاژ رباتیک به عنوان محرکی در طراحی معماری - نشریه اشپرینگر

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله تریبولوژی میکرو/نانو مقیاس مواد MEMS روان کننده ها و وسایل

ترجمه مقاله تریبولوژی میکرو/نانو مقیاس مواد MEMS روان کننده ها و وسایل

  • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 30
ترجمه مقاله اثرات میدان الکتریکی بر دینامیک احتراق چرخشی

ترجمه مقاله اثرات میدان الکتریکی بر دینامیک احتراق چرخشی

  • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 8
ترجمه مقاله پروتز عصبی عبورکننده از پوست با قابلیت برنامه نویسی

ترجمه مقاله پروتز عصبی عبورکننده از پوست با قابلیت برنامه نویسی

  • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی: 3
صفحات فارسی: 5
ترجمه مقاله کاهش طول تهویه مکانیکی همراه با توجه به اهمیت آن - نشریه الزویر

ترجمه مقاله کاهش طول تهویه مکانیکی همراه با توجه به اهمیت آن - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله تشخیص و پیش بینی تشنج از طریق مقادیر قفل دامنه و فاز

ترجمه مقاله تشخیص و پیش بینی تشنج از طریق مقادیر قفل دامنه و فاز

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله هیدرودینامیک موضعی جریان در یک لوله حرارتی ضربانی

ترجمه مقاله هیدرودینامیک موضعی جریان در یک لوله حرارتی ضربانی

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 20
صفحات فارسی: 65