مقالات ترجمه شده رشته مدیریت منابع انسانی اسلامی

لیست مقالات ترجمه شده رشته مدیریت منابع انسانی اسلامی
ترجمه مقاله رفتار سرمایه گذار، توده وار و تاثیر ماه رمضان بر آن ها - نشریه الزویر

ترجمه مقاله رفتار سرمایه گذار، توده وار و تاثیر ماه رمضان بر آن ها - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 30
ترجمه مقاله اثر تعدیل کننده دینداری بر روی نیات رفتاری اخلاقی - نشریه امرالد

ترجمه مقاله اثر تعدیل کننده دینداری بر روی نیات رفتاری اخلاقی - نشریه امرالد

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 22
صفحات فارسی: 26
ترجمه مقاله اسلام و مدیریت منابع انسانی - نشریه امرالد

ترجمه مقاله اسلام و مدیریت منابع انسانی - نشریه امرالد

 • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 8
ترجمه مقاله چشم انداز اسلامی انگیزه کارکنان - نشریه امرالد

ترجمه مقاله چشم انداز اسلامی انگیزه کارکنان - نشریه امرالد

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله مدیریت منابع انسانی (HRM) در سیستم مدیریت دانش سازمانی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مدیریت منابع انسانی (HRM) در سیستم مدیریت دانش سازمانی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله بررسی ادبیات سیستماتیک بر ارزش های اسلامی کاربردی - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله بررسی ادبیات سیستماتیک بر ارزش های اسلامی کاربردی - نشریه اشپرینگر

 • مبلغ: ۲۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 24
ترجمه مقاله تحقیقی در جهت مطالعه و مقایسه عوامل موثر بر کارآمدی منابع انسانی

ترجمه مقاله تحقیقی در جهت مطالعه و مقایسه عوامل موثر بر کارآمدی منابع انسانی

 • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 3
صفحات فارسی: 7
ترجمه مقاله مروری بر ادبیات حسابداری سرمایه انسانی

ترجمه مقاله مروری بر ادبیات حسابداری سرمایه انسانی

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله مطالعه طولی در مورد آثار تعهد تیمی و سازمانی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مطالعه طولی در مورد آثار تعهد تیمی و سازمانی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 18
دانلود ترجمه مقاله تاثیرعوامل انسانی بر مدیریت بحران در سازمانها - مجله امرالد

دانلود ترجمه مقاله تاثیرعوامل انسانی بر مدیریت بحران در سازمانها - مجله امرالد

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 13
دانلود ترجمه مقاله چالش ها و راهبرد های مدیریت جهانی منابع انسانی - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله چالش ها و راهبرد های مدیریت جهانی منابع انسانی - مجله الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 24
دانلود ترجمه مقاله واسطه ها در مدیریت نوآوری در کارکنان دانش - مجله تیلور و فرانسیس

دانلود ترجمه مقاله واسطه ها در مدیریت نوآوری در کارکنان دانش - مجله تیلور و فرانسیس

 • مبلغ: ۴۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 24
صفحات فارسی: 25
دانلود ترجمه مقاله پیامدهای توسعه منابع انسانی - مجله تیلور و فرانسیس

دانلود ترجمه مقاله پیامدهای توسعه منابع انسانی - مجله تیلور و فرانسیس

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 8
دانلود ترجمه مقاله نقش مدیریت منابع انسانی (HRM) در سازمان های امروز - مجله امرالد

دانلود ترجمه مقاله نقش مدیریت منابع انسانی (HRM) در سازمان های امروز - مجله امرالد

 • مبلغ: ۱۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 15
دانلود ترجمه مقاله توسعه نظریه اقتصادی مدیریت منابع انسانی (HRM) - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله توسعه نظریه اقتصادی مدیریت منابع انسانی (HRM) - مجله الزویر

 • مبلغ: ۱۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2004
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 15