مقالات ترجمه شده رشته علوم و تکنولوژی بذر

لیست مقالات ترجمه شده رشته علوم و تکنولوژی بذر
ترجمه مقاله غلبه بر موانع مربوط به گونه های خاص در پرورش گیاهان تزئینی

ترجمه مقاله غلبه بر موانع مربوط به گونه های خاص در پرورش گیاهان تزئینی

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 32
ترجمه مقاله رشد و فیزیولوژی سالیکورنیا بیگلوی تور. در شوری زیر حد نرمال

ترجمه مقاله رشد و فیزیولوژی سالیکورنیا بیگلوی تور. در شوری زیر حد نرمال

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1995
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله نقش نانو دی اکسید سیلیسیم در جوانه زنی بذور گوجه فرنگی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله نقش نانو دی اکسید سیلیسیم در جوانه زنی بذور گوجه فرنگی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله از بین بردن رکود دانه علف ها - نشریه الزویر

ترجمه مقاله از بین بردن رکود دانه علف ها - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله فشار خشکسالی و تاثیر آن بر تولید ذرت و تحمل به خشکی از طریق پتاسیم

ترجمه مقاله فشار خشکسالی و تاثیر آن بر تولید ذرت و تحمل به خشکی از طریق پتاسیم

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 14
دانلود ترجمه مقاله افزایش رشد غلاف با خارج کردن برگچه پس از گل دهی - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله افزایش رشد غلاف با خارج کردن برگچه پس از گل دهی - مجله الزویر

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 21