مقالات ترجمه شده رشته سامانه های شبکه ای

لیست مقالات ترجمه شده رشته سامانه های شبکه ای
ترجمه مقاله نقش ضروری ارتباطات 6G با چشم انداز صنعت 4.0

ترجمه مقاله نقش ضروری ارتباطات 6G با چشم انداز صنعت 4.0

 • مبلغ: ۸۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2023
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 30
ترجمه مقاله سیستم تشخیص نفوذ مبتنی بر فازی در MANET

ترجمه مقاله سیستم تشخیص نفوذ مبتنی بر فازی در MANET

 • مبلغ: ۸۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2023
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله مدیریت یکپارچه هندآف در شبکه های Ad hoc سیار رادیویی شناختی - نشریه IEEE

ترجمه مقاله مدیریت یکپارچه هندآف در شبکه های Ad hoc سیار رادیویی شناختی - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۳۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله حرکت به سوی شهرهای هوشمند - نشریه الزویر

ترجمه مقاله حرکت به سوی شهرهای هوشمند - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۶۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2020
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 38
ترجمه مقاله تاثیر دستگاه های IOT در سلامت الکترونیک - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تاثیر دستگاه های IOT در سلامت الکترونیک - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۵۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله شناسایی ادغام کننده های اطلاعات در شبکه های حسگر بی سیم - نشریه IEEE

ترجمه مقاله شناسایی ادغام کننده های اطلاعات در شبکه های حسگر بی سیم - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۴۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله اینترنت اشیا در خدمات کشاورزی فردا - نشریه الزویر

ترجمه مقاله اینترنت اشیا در خدمات کشاورزی فردا - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۵۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله هدایت هوشمند خانه توسط IoT (اینترنت اشیاء) - نشریه الزویر

ترجمه مقاله هدایت هوشمند خانه توسط IoT (اینترنت اشیاء) - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۶۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله ابزار هوشمند پزشکی مبنی بر IoT - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ابزار هوشمند پزشکی مبنی بر IoT - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۵۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 3
صفحات فارسی: 6
ترجمه مقاله شهرهای هوشمند به عنوان سیستم های فیزیکی – سایبری - نشریه الزویر

ترجمه مقاله شهرهای هوشمند به عنوان سیستم های فیزیکی – سایبری - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 3
صفحات فارسی: 8