مقالات ترجمه شده رشته گیاهان دارویی

لیست مقالات ترجمه شده رشته گیاهان دارویی
ترجمه مقاله بررسی سیستماتیک استروئیدهای گیاهی به عنوان مواد ضد التهاب

ترجمه مقاله بررسی سیستماتیک استروئیدهای گیاهی به عنوان مواد ضد التهاب

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله خواص دارویی و اجزای فعال زرین گیاه و اهمیت آن در ایران - نشریه هینداوی

ترجمه مقاله خواص دارویی و اجزای فعال زرین گیاه و اهمیت آن در ایران - نشریه هینداوی

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 25
ترجمه مقاله گیاه گزنه، زمردی در قلمرو پزشکی

ترجمه مقاله گیاه گزنه، زمردی در قلمرو پزشکی

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله بازنگری پتانسیل آنتی اکسیدان در گونه های گیاهی دارویی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله بازنگری پتانسیل آنتی اکسیدان در گونه های گیاهی دارویی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 17
صفحات فارسی: 31
ترجمه مقاله القای سمیت سلولی گیاه گزنه در سلول های سرطانی LNCaP پروستات انسان

ترجمه مقاله القای سمیت سلولی گیاه گزنه در سلول های سرطانی LNCaP پروستات انسان

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله اثر ضدالتهابی عصاره الکلی گزنه در موش های نر نژاد NMRI

ترجمه مقاله اثر ضدالتهابی عصاره الکلی گزنه در موش های نر نژاد NMRI

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله اثر عصاره‌ هیدروالکلی ریشه گزنه بر بیضه در رت های بالغ

ترجمه مقاله اثر عصاره‌ هیدروالکلی ریشه گزنه بر بیضه در رت های بالغ

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 8
ترجمه مقاله گیاهان دارویی ضد فلج- مقاله مروری - نشریه الزویر

ترجمه مقاله گیاهان دارویی ضد فلج- مقاله مروری - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله آلکالوئیدها - متابولیت های ثانویه درمانی مهم با منشا گیاهی

ترجمه مقاله آلکالوئیدها - متابولیت های ثانویه درمانی مهم با منشا گیاهی

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله کارایی گل بنفشه در درمان بیخوابی مزمن - نشریه Ncbi

ترجمه مقاله کارایی گل بنفشه در درمان بیخوابی مزمن - نشریه Ncbi

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله کشت های ریشه مویین و باززایی گیاه در Solidago nemoralis ترنسفورم شده - نشریه Scirp

ترجمه مقاله کشت های ریشه مویین و باززایی گیاه در Solidago nemoralis ترنسفورم شده - نشریه Scirp

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 7
ترجمه مقاله ریشه مویین و کاربرد آن در مهندسی ژنتیک گیاهان - وایلی

ترجمه مقاله ریشه مویین و کاربرد آن در مهندسی ژنتیک گیاهان - وایلی

 • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله سنجش فعالیت ضد میکروبی عصاره های گیاهی در برابر باکتری های بیماری زا

ترجمه مقاله سنجش فعالیت ضد میکروبی عصاره های گیاهی در برابر باکتری های بیماری زا

 • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 9