تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله تاثیر عصاره برگ انجیر (Ficus carica) بر پارامترهای اسپرم و بیضه موش بیهوش شده با فرمالدئید – نشریه هینداوی

عنوان فارسی: تاثیر عصاره برگ انجیر (Ficus carica) بر پارامترهای اسپرم و بیضه موش بیهوش شده با فرمالدئید
عنوان انگلیسی: Effects of Common Fig (Ficus carica) Leaf Extracts on Sperm Parameters and Testis of Mice Intoxicated with Formaldehyde
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 9 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 14
سال انتشار : 2016 نشریه : هینداوی - Hindawi
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 8592 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 2.87Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: کشاورزی و پزشکی
گرایش های مرتبط با این مقاله: گیاهان دارویی و طب سنتی
مجله: پزشکی تکمیلی و جایگزین مبتنی بر شواهد - Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine
دانشگاه: گروه علوم تشریحی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی فسا، ایران
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر: ترجمه نشده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر: ترجمه نشده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1.مقدمه

2. مواد و روش ها

2.1. آماده سازی عصاره های هیدروالکلی برگ انجیر

2.2. حیوانات و تیمار

2.3. مطالعات اسپرماتولوژیکی

2.3.1. آماده سازی اسپرم اپیدیدیمال و ارزیابی کیفیت اسپرم

2.3.2. بررسی تحرک اسپرم

2.3.3. ارزیابی زنده مانی اسپرم

2.3.4. بررسی تعداد اسپرم

2.4. محاسبه شاخص گنادوسوماتیک ( GSI)

2.5. مطالعات هیستوپاتولوژیکی

2.6. تجزیه و تحلیل آماری

3. نتایج و بحث

3.1. وزن بیضه، وزن بدن و GSI

3.2. مطالعات اسپرماتولوژیکی

3.2.1. زنده مانی اسپرم

3.2.2. تعداد اسپرم

3.2.3. تحرک اسپرم

4. نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

Formaldehyde (FA) is the leading cause of cellular injury and oxidative damage in testis that is one of the main infertility causes. There has been an increasing evidence of herbal remedies use in male infertility treatment. This assay examines the role of Ficus carica (Fc) leaf extracts in sperm parameters and testis of mice intoxicated with FA. Twenty-five adult male mice were randomly divided into control; sham; FA-treated (10 mg/kg twice per day); Fc-treated (200 mg/kg); and FA + Fc-treated groups. Cauda epididymal spermatozoa were analyzed for viability, count, and motility. Testes were weighed and gonadosomatic index (GSI) was calculated. Also, histoarchitecture of seminiferous tubules was assessed in the Haematoxylin and Eosin stained paraffin sections. The findings showed that FA significantly decreased GSI and increased percentage of immotile sperm compared with control group. Disorganized and vacuolated seminiferous epithelium, spermatogenic arrest, and lumen filled with immature germ cells were also observed in the testes. However, Fc leaf extracts improved sperm count, nonprogressive motility of spermatozoa, and GSI in FAtreated testes. Moreover, seminiferous tubule with spermatogenic arrest was rarely seen, indicating that Fc has the positive effects on testis and epididymal sperm parameters exposed with FA.

نمونه متن ترجمه

چکیده

فرمالدئید (FA) علت اصلی آسیب سلولی و آسیب اکسیداتیو در بیضه است که یکی از علل اصلی ناباروری است. شواهد استفاده ی درمانی از داروهای گیاهی در درمان ناباروری مردان در حال افزایش است. این آزمایش نقش عصاره های برگ Ficus carica (Fe) را در پارامترهای اسپرم و بیضه موش بیهوش شده با فرمالدهید بررسی می کند. بیست و پنج موش نر بالغ به طور تصادفی به گروه های شاهد، sham، گروه تیمار شده با فرمالدئید (10 میلی گرم/کیلوگرم دو بار در روز). تیمار شده با انجیر (200 میلی گرم/کیلوگرم) و گروه تیمار شده با فرمالدهید و انجیر تقسیم شدند. اسپرماتوزوآی دمی اپیدیدیم از نظر زنده مانی، تعداد و تحرک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بیضه ها وزن شدند و شاخص گنادوسوماتیک ( GSI) محاسبه شد. همچنین، بافت شناسی ساختار لوله های منی ساز در برش های پارافین رنگ آمیزی شده با هماتوکسیلین و ائوزین انجام شد. یافته ها نشان داد که فرمالدئید باعث کاهش معنی دار GSI و افزایش درصد اسپرم غیرمتحرک در مقایسه با گروه شاهد شد. اپیتلیوم منی ساز در هم ریخته و واکوئلیزه شده، توقف اسپرماتوژنز و لومن پر شده با سلول های ژرمینال نابالغ نیز در بیضه مشاهده شد. با این حال، عصاره های برگ انجیر باعث بهبود تعداد اسپرم، تحرک غیر تصاعدی اسپرم و GSI در بیضه تیمار شده با فرمالدئید شدند. علاوه بر این، لوله های منی ساز که در آن اسپرماتوژنز متوقف شده بود، به ندرت مشاهده می-شدند که نشان می دهد که انجیر اثرات مثبتی بر پارامترهای بیضه و اسپرم اپیدیدیوم در معرض فرمالدئید دارد.