ترجمه مقاله اثر ضد دیابتی عصاره‌ هیدروالکلی برگ گزنه با مقاومت به انسولین ناشی از فروکتوز - نشریه Ncbi

ترجمه مقاله اثر ضد دیابتی عصاره‌ هیدروالکلی برگ گزنه با مقاومت به انسولین ناشی از فروکتوز - نشریه Ncbi
قیمت خرید این محصول
۲۳,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
اثر ضد دیابتی عصاره‌ هیدروالکلی برگ گزنه در رت های نر با مقاومت به انسولین ناشی از فروکتوز
عنوان انگلیسی
Antidiabetic Effect of Hydroalcholic Urtica dioica Leaf Extract in Male Rats with FructoseInduced Insulin Resistance
صفحات مقاله فارسی
8
صفحات مقاله انگلیسی
6
سال انتشار
2012
نشریه
Ncbi
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
9229
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
رشته های مرتبط با این مقاله
کشاورزی و پزشکی
گرایش های مرتبط با این مقاله
غدد و متابولیسم و گیاهان دارویی
مجله
مجله علوم پزشکی ایران - Iranian Journal of Medical Sciences
دانشگاه
گروه فیزیولوژی، مرکز تحقیقات دیابت و فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
کلمات کلیدی
فروکتوز، مقاومت به انسولین، گزنه
فهرست مطالب
چکیده
معرفی
مواد روش ها
نگهداری حیوانات
عصاره گیری از گیاه
مطالعات تجربی
آنالیزهای آماری
نتایج
اثر تجویز فروکتوز
اثر عصاره گزنه
اثر عصاره برگ گزنه بر پروفایل های لیپیدی
اثر عصاره گزنه بر آنزیم های لیپیدی
اثر عصاره بر لپتین
بحث
نتیجه
سپاسگذاری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Background: Urtica dioica has been used as antihypertensive, antihyperlipidemic and antidiabetic herbal medicine. The purpose of this study was to study the effect of hydroalcoholic extract of Urtica dioica on fructose-induced insulin resistance rats. Methods: Forty male Wistar rats were randomly divided into five groups including control, fructose, extract 50, extract 100 and extract 200. The control rat received vehicle, the fructose and extract groups received fructose 10% for eight weeks. The extract groups received single daily injection of vehicle, 50, 100 or 200 mg/kg/day for the two weeks. Blood glucose, insulin, last fasting insulin resistance index (FIRI), serum triglyceride (TG), low-density lipoprotein (LDL), very low-density lipoprotein (VLDL), high-density lipoprotein (HDL), alanin trasaminase (AST) and alkaline phosphatase (ALP), leptin and LDL/HDL ratio were determined. Results: Compared to control group, daily administration of fructose was associated with significant increase in FIRI, blood glucose and insulin, significant decrease in lepin, and no significant change in TG, HDL, LDL, LDL/HDL ratio, VLDL, ALT, and ALP. The extract significantly decreased serum glucose, insulin, LDL and leptin, and LDL/HDL ratio and FIRI. It also significantly increased serum TG, VLDL, and AST, but did not change serum ALP. Conclusion: We suggest that Urtica dioica extract, by decreasing serum glucose, and FIRI, may be useful to improve type 2 diabetes mellitus. Also, by positive effect on lipid profile and by decreasing effect on leptin, it may improve metabolic syndrome.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
زمینه: گیاه گزنه به عنوان یک گیاه دارویی ضد فشار خون، ضد افزایش لیپید خون و ضد دیابت مورد استفاده قرار می گرفت. هدف اصلی این مطالعه، مطالعه و بررسی اثرات عصاره ی هیدروالکلی گیاه گزنه بر مقاومت به انسولین وابسته به فروکتوز در رت هاست.
روش ها: 40 سر رت نر نژاد دیستار به طور تصادفی به پنج گروه تقسیم شدند که شامل؛ گروه کنترل، فروکتوز، عصاره با دوز 50، عصاره با دوز 100 و عصاره با دوز 200. رت های گروه کنترل فقط آب مقطر دریافت کردند، گروه فروکتوز و گروه های دریافت عصاره، فروکتوز 10% را به مدت 8 هفته دریافت کردند. گروه عصاره تزریق روزانه و منفرد آب مقطر، 50 ، 100 و 200 میلی گرم در کیلوگرم در هر روز، به مدت دوهفته را دریافت کرد. آخرین شاخص مقاومت به انسولین ناشتا(FIRI)، تریگلیسیرید سرم(TG)، لیپوپروتئین با چگالی کم(LDL)، لیپوپروتئین با چگالی خیلی کم(VLDL)، لیپوپروتئین با چگالی بالا(HDL)، ترانس آمیناز آلانین(AST) و آلکالین فسفاتاز(ALP)، لپتین و نسبت LDL/HDL اندازه گیری و تعیین شد.
نتایج: در مقایسه با گروه کنترل، تجویز روزانه ی فروکتوز با افزایش معنی دار در FIRI، گلوکز و انسولین خون و کاهش معنی دار در لپتین همراه بود. تغییر معنی داری نیز در TG، HDL، LDL و نسبت LDL/HDL، VLDL، ALT, و ALP مشاهده نشد. عصاره به صورت معنی داری باعث کاهش گلوکز سرم، انسولین، LDL و لپتین، کاهش نسبت LDL/HDLو FIRI شده است. همچنین به صورت معنی داری باعث افزایش TG، VLDL و AST در سرم شده است ولی هیچ تغییری در ALP سرم دیده نشده است.
بحث: ما پیشنهاد دادیم که عصاره ی گیاه گزنه، با کاهش گلوکز سرم و FIRI، ممکن است در بهبود دیابت شیرین نوع دو مفید باشد. همچنین با اثر مثبت بر روی پروفایل های لیپیدی و با کاهش اثر آن بر روی لپتین، ممکن است در بهبود سندورم های متابولیکی نیز موثر باشد.

بدون دیدگاه