مقالات ترجمه شده رشته مهندسی کشاورزی

لیست مقالات ترجمه شده رشته مهندسی کشاورزی
دانلود ترجمه مقاله اثرات متقابل بین خواص سطح خاک و فرسایش آب - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله اثرات متقابل بین خواص سطح خاک و فرسایش آب - مجله الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2001
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 19
دانلود ترجمه مقاله مه به عنوان منبع آب شیرین - مجله اشپرینگر

دانلود ترجمه مقاله مه به عنوان منبع آب شیرین - مجله اشپرینگر

  • مبلغ: ۴۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 24
دانلود ترجمه مقاله پویایی تغییر پوشش و کاربری اراضی با بیشترین نرخ رشد جمعیت

دانلود ترجمه مقاله پویایی تغییر پوشش و کاربری اراضی با بیشترین نرخ رشد جمعیت

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 14
دانلود ترجمه مقاله ورود رویکردهای کمی و کیفی به فرایند تحقیق - مجله تیلور و فرانسیس

دانلود ترجمه مقاله ورود رویکردهای کمی و کیفی به فرایند تحقیق - مجله تیلور و فرانسیس

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 19
دانلود ترجمه مقاله افزایش رشد غلاف با خارج کردن برگچه پس از گل دهی - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله افزایش رشد غلاف با خارج کردن برگچه پس از گل دهی - مجله الزویر

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 21
دانلود ترجمه مقاله آگروفارستری و بهبود حاصلخیزی خاک - مجله هینداوی

دانلود ترجمه مقاله آگروفارستری و بهبود حاصلخیزی خاک - مجله هینداوی

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 17
دانلود ترجمه مقاله آنالیز کروموزومی Hieracium transylvanicum - مجله تیلور و فرانسیس

دانلود ترجمه مقاله آنالیز کروموزومی Hieracium transylvanicum - مجله تیلور و فرانسیس

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 10
دانلود ترجمه مقاله جنبه های بیوشیمیایی و ژنتیک مولکولی گلهای خوشبو

دانلود ترجمه مقاله جنبه های بیوشیمیایی و ژنتیک مولکولی گلهای خوشبو

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2000
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 20
دانلود ترجمه مقاله اثر برهم کنش دما و اسانس ضروری آویشن بر عمر گلهای نرگس

دانلود ترجمه مقاله اثر برهم کنش دما و اسانس ضروری آویشن بر عمر گلهای نرگس

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 8
دانلود ترجمه مقاله نحوه انتقال پروتئین ها در شبکه آندوپلاسمی گیاه - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله نحوه انتقال پروتئین ها در شبکه آندوپلاسمی گیاه - مجله الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 16