مقالات ترجمه شده رشته مکانیک سنگ

لیست مقالات ترجمه شده رشته مکانیک سنگ
ترجمه مقاله تاثیر تنش اصلی میانگین (2σ) بر مقاومت فشاری ماسه سنگ Phra Wihan

ترجمه مقاله تاثیر تنش اصلی میانگین (2σ) بر مقاومت فشاری ماسه سنگ Phra Wihan

  • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله تاثیر تنش اصلی میانگین بر رفتار شکست سنگ - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تاثیر تنش اصلی میانگین بر رفتار شکست سنگ - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 23
ترجمه مقاله مطالعات آزمایشگاهی شکست هیدرولیکی ناشی از تزریق تناوبی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مطالعات آزمایشگاهی شکست هیدرولیکی ناشی از تزریق تناوبی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله پی سازی دیواره ها با ستونهای سنگی احاطه شده

ترجمه مقاله پی سازی دیواره ها با ستونهای سنگی احاطه شده

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله آزمایشات تجربی برای ترانشه های لنگرگاه ژئوسنتتیک

ترجمه مقاله آزمایشات تجربی برای ترانشه های لنگرگاه ژئوسنتتیک

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله تاثیرات پارامترهای هندسی و کارایی مهاربند ژئوسنتتیک - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تاثیرات پارامترهای هندسی و کارایی مهاربند ژئوسنتتیک - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله رفتار ژئوسنتتیکی در بسته بندی اطراف مهاربند

ترجمه مقاله رفتار ژئوسنتتیکی در بسته بندی اطراف مهاربند

  • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله پارامترهای بهبود فشرده سازی دینامیکی در مجاورت شیب ها - نشریه CSRME

ترجمه مقاله پارامترهای بهبود فشرده سازی دینامیکی در مجاورت شیب ها - نشریه CSRME

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 10
دانلود ترجمه مقاله برآورد رطوبت در یک توده معدنی

دانلود ترجمه مقاله برآورد رطوبت در یک توده معدنی

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 34