مقالات ترجمه شده رشته مهندسی محیط زیست

لیست مقالات ترجمه شده رشته مهندسی محیط زیست
ترجمه مقاله بهبود غیرچسبندگی بودن خاک با استفاده از بازیافت ژیپس

ترجمه مقاله بهبود غیرچسبندگی بودن خاک با استفاده از بازیافت ژیپس

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله کنترل مجتمع منابع آب در ایران - نشریه Academic Journals

ترجمه مقاله کنترل مجتمع منابع آب در ایران - نشریه Academic Journals

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله مدیریت و بازیافت ضایعات شیشه در محصولات بتنی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مدیریت و بازیافت ضایعات شیشه در محصولات بتنی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله گامی در راستای تحقق بخشی به شهرهای سبز - نشریه الزویر

ترجمه مقاله گامی در راستای تحقق بخشی به شهرهای سبز - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله بهینه سازی بهبود سیستم آب برای یک جامعه در حال رشد

ترجمه مقاله بهینه سازی بهبود سیستم آب برای یک جامعه در حال رشد

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله غلظت جرمی و منابع ذرات معلق در هوا با تفکیک زمانی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله غلظت جرمی و منابع ذرات معلق در هوا با تفکیک زمانی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 25
ترجمه مقاله گرد و غبار و خطرات آن برای سلامتی

ترجمه مقاله گرد و غبار و خطرات آن برای سلامتی

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2004
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله دیسک بیولوژیکی چرخان برای تکنولوژی مناسب تصفیه خانه فاضلاب

ترجمه مقاله دیسک بیولوژیکی چرخان برای تکنولوژی مناسب تصفیه خانه فاضلاب

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله ثبات میکروبیولوژیکی گرد و خاک جهت کاربرد اسپروسینا پاستوری - نشریه ASCE

ترجمه مقاله ثبات میکروبیولوژیکی گرد و خاک جهت کاربرد اسپروسینا پاستوری - نشریه ASCE

  • مبلغ: ۱۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله حذف پیوسته و ناپیوسته مس و سرب از محلول های آبی با ضایعات کشاورزی

ترجمه مقاله حذف پیوسته و ناپیوسته مس و سرب از محلول های آبی با ضایعات کشاورزی

  • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 27