مقالات ترجمه شده رشته مهندسی محیط زیست

لیست مقالات ترجمه شده رشته مهندسی محیط زیست
ترجمه مقاله اثرات آلودگی هوا بر مرگ و میر در کره جنوبی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله اثرات آلودگی هوا بر مرگ و میر در کره جنوبی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 5
ترجمه مقاله تصفیه پساب روغن زیتون با استفاده از یک سیستم الکترولیز - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تصفیه پساب روغن زیتون با استفاده از یک سیستم الکترولیز - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1997
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله مفهوم عمومی ccs - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مفهوم عمومی ccs - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله تجهیزات تبدیل زباله خانگی به کود گیاهی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تجهیزات تبدیل زباله خانگی به کود گیاهی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله توصیف ترکیب یونی TSP و PM10 در طول طوفان های شن خاورمیانه - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله توصیف ترکیب یونی TSP و PM10 در طول طوفان های شن خاورمیانه - نشریه اشپرینگر

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله زباله های نانو  و محیط زیست - نشریه الزویر

ترجمه مقاله زباله های نانو و محیط زیست - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 17
صفحات فارسی: 40
ترجمه مقاله مروری بر مدیریت زنجیره تامین سبز

ترجمه مقاله مروری بر مدیریت زنجیره تامین سبز

  • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله تاثیر درختان بر خرد اقلیم و آلودگی هوا در یک شهر گرمسیر - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تاثیر درختان بر خرد اقلیم و آلودگی هوا در یک شهر گرمسیر - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 16