تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته مدیریت کسب و کار (MBA)

لیست مقالات ترجمه شده رشته مدیریت کسب و کار (MBA)

مبلغ: 22,800 تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی : 17
صفحات فارسی : 35
مبلغ: 24,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 36
صفحات فارسی : 32
مبلغ: 17,800 تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی : 14
صفحات فارسی : 20
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی : 14
صفحات فارسی : 27
مبلغ: 17,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 19
صفحات فارسی : 18
مبلغ: 8,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 4
صفحات فارسی : 4
مبلغ: 18,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 17
صفحات فارسی : 28 (1 صفحه رفرنس انگلیسی)
مبلغ: 24,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 28
صفحات فارسی : 33
مبلغ: 19,800 تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 27
مبلغ: 21,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 22
مبلغ: 27,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 24
مبلغ: 24,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 20
مبلغ: 15,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 14
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 25