تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته فیزیک

لیست مقالات ترجمه شده رشته فیزیک

مبلغ: 14,800 تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 17
مبلغ: 12,800 تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی : 4
صفحات فارسی : 12
مبلغ: 15,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 2
صفحات فارسی : 5
مبلغ: 11,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 11
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 1992
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 20
مبلغ: 15,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 18
مبلغ: 13,800 تومان
سال انتشار: 1998
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 16
مبلغ: 13,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 14
مبلغ: 23,800 تومان
سال انتشار: 2000
صفحات انگلیسی : 31
صفحات فارسی : 52