مقالات ترجمه شده رشته فیزیک کاربردی

لیست مقالات ترجمه شده رشته فیزیک کاربردی
ترجمه مقاله نقاط کوانتومی و کاربردهای چندگانه آن ها - نشریه MDPI

ترجمه مقاله نقاط کوانتومی و کاربردهای چندگانه آن ها - نشریه MDPI

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 86
صفحات فارسی: 94
ترجمه مقاله رزونانس های غیرخطی در ارتعاشات اجباری صفحات - نشریه الزویر

ترجمه مقاله رزونانس های غیرخطی در ارتعاشات اجباری صفحات - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1978
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله اولین اصول بررسی عملکرد مغناطیسی هیدراکسید آهن نسبت به تنش نا مناسب

ترجمه مقاله اولین اصول بررسی عملکرد مغناطیسی هیدراکسید آهن نسبت به تنش نا مناسب

  • مبلغ: ۴۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله بررسی اثر انحراف قطار بر سایش و تنش تماسی چرخ و ریل - نشریه الزویر

ترجمه مقاله بررسی اثر انحراف قطار بر سایش و تنش تماسی چرخ و ریل - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 41
ترجمه مقاله تئوری‌ الاستیسیته ریزقطبی - نشریه Sage

ترجمه مقاله تئوری‌ الاستیسیته ریزقطبی - نشریه Sage

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 19
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله محاسبات زیرباند خود سازگاری از AlGaN / GaN ناهمگونی های منفرد - نشریه وایلی

ترجمه مقاله محاسبات زیرباند خود سازگاری از AlGaN / GaN ناهمگونی های منفرد - نشریه وایلی

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله مقادیر تکی و مقادیر مشخصه تانسورها

ترجمه مقاله مقادیر تکی و مقادیر مشخصه تانسورها

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله پلاسمای جوی با دمای پایین برای رفع آلودگی میکروبی

ترجمه مقاله پلاسمای جوی با دمای پایین برای رفع آلودگی میکروبی

  • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله دینام یا مولد موج اقیانوس

ترجمه مقاله دینام یا مولد موج اقیانوس

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1998
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله کمی یابی اشباع گاز به وسیله نمودارگیری با ضربات نوترونی - نشریه (SPE (Onepetro

ترجمه مقاله کمی یابی اشباع گاز به وسیله نمودارگیری با ضربات نوترونی - نشریه (SPE (Onepetro

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 14