مقالات ترجمه شده رشته علوم سیاسی

لیست مقالات ترجمه شده رشته علوم سیاسی
ترجمه مقاله ارزیابی تهدید حملات تروریستی احتمالی به زیرساخت حمل و نقل

ترجمه مقاله ارزیابی تهدید حملات تروریستی احتمالی به زیرساخت حمل و نقل

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله اثرات اقتصادی یک سیاست ضد شورش در هند - نشریه الزویر

ترجمه مقاله اثرات اقتصادی یک سیاست ضد شورش در هند - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 17
صفحات فارسی: 36
ترجمه مقاله تاثیر تحریم های اقتصادی و قیمت نفت بر روبل روسیه - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تاثیر تحریم های اقتصادی و قیمت نفت بر روبل روسیه - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 35
صفحات فارسی: 33
ترجمه مقاله رودخانه های مشترک و ناسازگاری - نشریه الزویر

ترجمه مقاله رودخانه های مشترک و ناسازگاری - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 23
ترجمه مقاله از توسعه ژئوپلیتیک در آسیای مرکزی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله از توسعه ژئوپلیتیک در آسیای مرکزی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله اصلاح حکومت ملی در مقدونیه - نشریه الزویر

ترجمه مقاله اصلاح حکومت ملی در مقدونیه - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 32
ترجمه مقاله موسسات غیررسمی و سیاست های تطبیقی

ترجمه مقاله موسسات غیررسمی و سیاست های تطبیقی

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2004
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 25
ترجمه مقاله برداشتن تحریم اقتصادی اثرات جهانی و پاسخ های استراتژیک - نشریه Worldbank

ترجمه مقاله برداشتن تحریم اقتصادی اثرات جهانی و پاسخ های استراتژیک - نشریه Worldbank

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 35
صفحات فارسی: 25
ترجمه مقاله بعد ایدئولوژیکی مدل تبلیغات

ترجمه مقاله بعد ایدئولوژیکی مدل تبلیغات

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله روزنامه نگاری تلویزیونی در زمان حملات تروریستی - نشریه Sage

ترجمه مقاله روزنامه نگاری تلویزیونی در زمان حملات تروریستی - نشریه Sage

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 20
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله رسانه های جدید و دموکراسی جنبش شبکه سازی مدنی - نشریه Sage

ترجمه مقاله رسانه های جدید و دموکراسی جنبش شبکه سازی مدنی - نشریه Sage

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1999
صفحات انگلیسی: 25
صفحات فارسی: 32
ترجمه مقاله ارتباط بین فرهنگی گفتگوی بین مذهبی و صلح - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ارتباط بین فرهنگی گفتگوی بین مذهبی و صلح - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله نظریه‌ فدرالیسم و نئوکارکرد گرایی

ترجمه مقاله نظریه‌ فدرالیسم و نئوکارکرد گرایی

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 25
صفحات فارسی: 28
ترجمه مقاله مبحثی بر قانون تفاضلی جنگ

ترجمه مقاله مبحثی بر قانون تفاضلی جنگ

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله پیشرفت یا عدم پیشرفت مشارکت سیاسی زنان در چین

ترجمه مقاله پیشرفت یا عدم پیشرفت مشارکت سیاسی زنان در چین

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله اهمیت اعتماد در دولت برای مدیریت عمومی

ترجمه مقاله اهمیت اعتماد در دولت برای مدیریت عمومی

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله هفت اشتباه مرگبار در تحلیل سیاست گذاری - نشریه Sage

ترجمه مقاله هفت اشتباه مرگبار در تحلیل سیاست گذاری - نشریه Sage

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1986
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله تحلیل سیاست خارجی، گذشته، حال، آینده - نشریه وایلی

ترجمه مقاله تحلیل سیاست خارجی، گذشته، حال، آینده - نشریه وایلی

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1995
صفحات انگلیسی: 31
صفحات فارسی: 33