مقالات ترجمه شده رشته علوم تربیتی

لیست مقالات ترجمه شده رشته علوم تربیتی
ترجمه مقاله بهبود کیفیت در برنامه ریزی درسی - نشریه امرالد

ترجمه مقاله بهبود کیفیت در برنامه ریزی درسی - نشریه امرالد

  • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 3
صفحات فارسی: 5
ترجمه مقاله یادگیری بر مبنای حل مسئله در مقابل آموزش بر مبنای سخنرانی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله یادگیری بر مبنای حل مسئله در مقابل آموزش بر مبنای سخنرانی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله استفاده از تعمق و اندیشه متعالی در دبیرستان ها - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله استفاده از تعمق و اندیشه متعالی در دبیرستان ها - نشریه اشپرینگر

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله توسعه استانداردهای شایستگی ICT با استفاده از تکنیک دلفی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله توسعه استانداردهای شایستگی ICT با استفاده از تکنیک دلفی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله پژوهش آموزشی در قرن بیست و یکم

ترجمه مقاله پژوهش آموزشی در قرن بیست و یکم

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله مدلی برای برنامه ریزی و اجرای تغییرات برنامه آموزشی در آموزش عالی خصوصی

ترجمه مقاله مدلی برای برنامه ریزی و اجرای تغییرات برنامه آموزشی در آموزش عالی خصوصی

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 22
صفحات فارسی: 25
ترجمه مقاله نظر والدین در مورد مراقبت های پیش دبستانی و آموزش در جامعه محلی

ترجمه مقاله نظر والدین در مورد مراقبت های پیش دبستانی و آموزش در جامعه محلی

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله نقش کشور های مشترک المنافع در آموزش عالی

ترجمه مقاله نقش کشور های مشترک المنافع در آموزش عالی

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله آموزش برنامه درسی - نشریه CiteSeerX

ترجمه مقاله آموزش برنامه درسی - نشریه CiteSeerX

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 18
صفحات فارسی: 16