مقالات ترجمه شده رشته علوم تربیتی

لیست مقالات ترجمه شده رشته علوم تربیتی
دانلود ترجمه مقاله پشتیبانی از دانشجو برای آموزش از راه دور و آموزش الکترونیکی

دانلود ترجمه مقاله پشتیبانی از دانشجو برای آموزش از راه دور و آموزش الکترونیکی

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 21
دانلود ترجمه مقاله اهمیت فلسفه در انجام تحقیقات آموزشی

دانلود ترجمه مقاله اهمیت فلسفه در انجام تحقیقات آموزشی

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 18
دانلود ترجمه مقاله تحقیقات با روش هرمنوتیکی درباره آدرس موضوع

دانلود ترجمه مقاله تحقیقات با روش هرمنوتیکی درباره آدرس موضوع

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 25
دانلود ترجمه مقاله کار تیمی یا کار گروهی موفق - مجله HERDSA

دانلود ترجمه مقاله کار تیمی یا کار گروهی موفق - مجله HERDSA

  • مبلغ: ۱۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 13
دانلود ترجمه مقاله نگرشی به آموزش های زیست محیطی در لهستان - مجله تیلور و فرانسیس

دانلود ترجمه مقاله نگرشی به آموزش های زیست محیطی در لهستان - مجله تیلور و فرانسیس

  • مبلغ: ۱۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 19
دانلود ترجمه مقاله ارزیابی همزمان تفکر انتقادی و خلاق - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله ارزیابی همزمان تفکر انتقادی و خلاق - مجله الزویر

  • مبلغ: ۱۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 12