تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته علوم تربیتی

لیست مقالات ترجمه شده رشته علوم تربیتی

مبلغ: 33,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 22
صفحات فارسی : 25
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 17
مبلغ: 31,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 13
صفحات فارسی : 22
مبلغ: 27,800 تومان
صفحات انگلیسی : 18
صفحات فارسی : 16
مبلغ: 35,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 22
صفحات فارسی : 25
مبلغ: 27,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 14
صفحات فارسی : 16
مبلغ: 36,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 15
صفحات فارسی : 17
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 18
مبلغ: 23,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 9
مبلغ: 27,800 تومان
سال انتشار: 2001
صفحات انگلیسی : 13
صفحات فارسی : 14
مبلغ: 35,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 12
مبلغ: 47,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 26
مبلغ: 37,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 16
صفحات فارسی : 19
مبلغ: 39,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 19