مقالات ترجمه شده رشته سیستم های انرژی

لیست مقالات ترجمه شده رشته سیستم های انرژی
ترجمه مقاله بررسی موضوعات نفوذ فتوولتائیک و اثرات در شبکه توزیع - نشریه الزویر

ترجمه مقاله بررسی موضوعات نفوذ فتوولتائیک و اثرات در شبکه توزیع - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 33
ترجمه مقاله پاسخ به تقاضا در سیستم های گرمایشی ساختمان - نشریه الزویر

ترجمه مقاله پاسخ به تقاضا در سیستم های گرمایشی ساختمان - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 35
ترجمه مقاله ارزیابی شبکه عصبی ماکزیمم انرژی خورشیدی ریز شبکه - نشریه IEEE

ترجمه مقاله ارزیابی شبکه عصبی ماکزیمم انرژی خورشیدی ریز شبکه - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله طراحی توربین

ترجمه مقاله طراحی توربین

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 27
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله مدلسازی ظرفیت خازنی درخت آبی در کابل های زیرزمینی - نشریه Scirp

ترجمه مقاله مدلسازی ظرفیت خازنی درخت آبی در کابل های زیرزمینی - نشریه Scirp

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله بررسی روش های محاسبه سرعت تخریب فتوولتائیک - نشریه الزویر

ترجمه مقاله بررسی روش های محاسبه سرعت تخریب فتوولتائیک - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 29
دانلود ترجمه مقاله نمایش دوگانه برای هدف یابی بازسازی فرایند - نشریه الزویر

دانلود ترجمه مقاله نمایش دوگانه برای هدف یابی بازسازی فرایند - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 20
دانلود ترجمه مقاله اثر تخلیه کرونا بر ریزساختار پوستی - مجله IEEE

دانلود ترجمه مقاله اثر تخلیه کرونا بر ریزساختار پوستی - مجله IEEE

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 9
دانلود ترجمه مقاله عملکرد و ارزیابی میدان جریان پالس EGR

دانلود ترجمه مقاله عملکرد و ارزیابی میدان جریان پالس EGR

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 18
دانلود ترجمه مقاله روش تلفیقی توزیع بار انرژی و تحلیل پینچ - نشریه الزویر

دانلود ترجمه مقاله روش تلفیقی توزیع بار انرژی و تحلیل پینچ - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1999
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 24