مقالات ترجمه شده رشته سیستم های انرژی

لیست مقالات ترجمه شده رشته سیستم های انرژی
ترجمه مقاله اپلیکیشن پلت فرم منبع باز برای ساختمان هوشمند و کنترل شبکه هوشمند

ترجمه مقاله اپلیکیشن پلت فرم منبع باز برای ساختمان هوشمند و کنترل شبکه هوشمند

  • مبلغ: ۸۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2023
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 34
ترجمه مقاله بهینه سازی سیستم های سودمند سایت برای یکپارچه سازی انرژی تجدیدپذیر

ترجمه مقاله بهینه سازی سیستم های سودمند سایت برای یکپارچه سازی انرژی تجدیدپذیر

  • مبلغ: ۹۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2023
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 35
ترجمه مقاله طراحی بهینه ریزشبکه های مبنی برCHP : بهینه سازی چندهدفه - نشریه الزویر

ترجمه مقاله طراحی بهینه ریزشبکه های مبنی برCHP : بهینه سازی چندهدفه - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 35
ترجمه مقاله تحلیل اجرای پروژه های انرژی تجدیدپذیر در روسیه - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله تحلیل اجرای پروژه های انرژی تجدیدپذیر در روسیه - نشریه اشپرینگر

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله شبیه سازی عملکرد سلول های خورشیدی پروسکایت بدون سرب - نشریه IEEE

ترجمه مقاله شبیه سازی عملکرد سلول های خورشیدی پروسکایت بدون سرب - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۶۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله مدل سازی و کنترل توربین و مزرعه بادی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مدل سازی و کنترل توربین و مزرعه بادی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 26
صفحات فارسی: 30
ترجمه مقاله استراتژی زمان بندی کوتاه مدت برای هاب مبتنی بر انرژی باد - نشریه IEEE

ترجمه مقاله استراتژی زمان بندی کوتاه مدت برای هاب مبتنی بر انرژی باد - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 29
ترجمه مقاله مدل بهینه سازی چند هدفه برای تخصیص توان نیروگاه بادی - نشریه هینداوی

ترجمه مقاله مدل بهینه سازی چند هدفه برای تخصیص توان نیروگاه بادی - نشریه هینداوی

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 20