تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته ریاضی

لیست مقالات ترجمه شده رشته ریاضی

مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 11
مبلغ: 11,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 9
مبلغ: 17,800 تومان
سال انتشار: 1994
صفحات انگلیسی : 13
صفحات فارسی : 24
مبلغ: 12,800 تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی : 4
صفحات فارسی : 12
مبلغ: 12,800 تومان
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 10
مبلغ: 18,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 20
صفحات فارسی : 28
مبلغ: 9,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 4
صفحات فارسی : 6
مبلغ: 13,800 تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی : 13
صفحات فارسی : 15
مبلغ: 43,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 36
مبلغ: 19,800 تومان
سال انتشار: 1994
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 31
مبلغ: 12,800 تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 12
مبلغ: 14,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 14
مبلغ: 11,800 تومان
سال انتشار: 2001
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 8