مقالات ترجمه شده رشته ریاضی

لیست مقالات ترجمه شده رشته ریاضی
ترجمه مقاله محاسبه تعادل استاکلبرگ/نش با استفاده از روش اکسترا-پروگزیمال

ترجمه مقاله محاسبه تعادل استاکلبرگ/نش با استفاده از روش اکسترا-پروگزیمال

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 36
ترجمه مقاله دوگانگی و جهت کدهای چند چرخه ای

ترجمه مقاله دوگانگی و جهت کدهای چند چرخه ای

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله یک سیستم رتبه بندی جدید DEA مبتنی بر تغییر مجموعه مرجع - نشریه الزویر

ترجمه مقاله یک سیستم رتبه بندی جدید DEA مبتنی بر تغییر مجموعه مرجع - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله آنتروپی باور اصلاح شده در چارچوب دمپستر- شافر - نشریه PLOS

ترجمه مقاله آنتروپی باور اصلاح شده در چارچوب دمپستر- شافر - نشریه PLOS

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 17
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله حل عددی برنامه ریزی خطی بازه ای

ترجمه مقاله حل عددی برنامه ریزی خطی بازه ای

 • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 8
ترجمه مقاله گراف های همسایه مشترک - نشریه الزویر

ترجمه مقاله گراف های همسایه مشترک - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 7
ترجمه مقاله روش تکرار وردشی - نوعی روش تحلیلی غیر خطی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله روش تکرار وردشی - نوعی روش تحلیلی غیر خطی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1999
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 23
ترجمه مقاله شاخص بالابان از گراف های مکعبی

ترجمه مقاله شاخص بالابان از گراف های مکعبی

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله همگرایی روش های هم محلی بدون شبکه مبتنی بر هسته نامتقارن

ترجمه مقاله همگرایی روش های هم محلی بدون شبکه مبتنی بر هسته نامتقارن

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 19
صفحات فارسی: 28
ترجمه مقاله گراف ایده آل پوچ ساز از یک حلقه

ترجمه مقاله گراف ایده آل پوچ ساز از یک حلقه

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل عملکرد یک سیستم آسانسور در طول اوج - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل عملکرد یک سیستم آسانسور در طول اوج - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله یادداشتی بر قضیه هلی کسری رنگین - نشریه الزویر

ترجمه مقاله یادداشتی بر قضیه هلی کسری رنگین - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله تسلط در 3-تورنمنت ها - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تسلط در 3-تورنمنت ها - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 5
ترجمه مقاله نرم های Lp و هم اندازه پذیری توابع

ترجمه مقاله نرم های Lp و هم اندازه پذیری توابع

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1973
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 6
ترجمه مقاله کران پایین برای پراکندگی در چنبره - نشریه الزویر

ترجمه مقاله کران پایین برای پراکندگی در چنبره - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 8