مقالات ترجمه شده رشته ریاضی

لیست مقالات ترجمه شده رشته ریاضی
ترجمه مقاله نقاط تکین حذف شدنی در *C - جبرها از رتبه حقیقی صفر - نشریه الزویر

ترجمه مقاله نقاط تکین حذف شدنی در *C - جبرها از رتبه حقیقی صفر - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 5
ترجمه مقاله ایزومتری های کروی از *C - جبرهای متناهی بعد - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ایزومتری های کروی از *C - جبرهای متناهی بعد - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 7
ترجمه مقاله عملگرهای تصویر تقریبا متعامد به تقارنهایشان - نشریه الزویر

ترجمه مقاله عملگرهای تصویر تقریبا متعامد به تقارنهایشان - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله زیرمجموعه ابرجبر فازی تعمیم یافته شهودی در ابرجبر بولی - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله زیرمجموعه ابرجبر فازی تعمیم یافته شهودی در ابرجبر بولی - نشریه اشپرینگر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله جواب های تکراری معادلات ماتریسی به فرم Ai XBi=Fi - نشریه الزویر

ترجمه مقاله جواب های تکراری معادلات ماتریسی به فرم Ai XBi=Fi - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله مدل سازی ریاضی رسوب ذرات در ته نشین کننده هیدرولیک - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مدل سازی ریاضی رسوب ذرات در ته نشین کننده هیدرولیک - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله بررسی شبکه ‌های عصبی فازی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله بررسی شبکه ‌های عصبی فازی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1994
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 24
ترجمه مقاله مقادیر تکی و مقادیر مشخصه تانسورها

ترجمه مقاله مقادیر تکی و مقادیر مشخصه تانسورها

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله استفاده از روش محاسبه احتمالات بهینه شده مستقیم

ترجمه مقاله استفاده از روش محاسبه احتمالات بهینه شده مستقیم

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله استفاده از محاسبات احتمالی بهینه شده مستقیم

ترجمه مقاله استفاده از محاسبات احتمالی بهینه شده مستقیم

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 20
صفحات فارسی: 28
ترجمه مقاله استفاده از روش DOProC در حل مشکلات مربوط به قابلیت اطمینان

ترجمه مقاله استفاده از روش DOProC در حل مشکلات مربوط به قابلیت اطمینان

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 6
ترجمه مقاله دو راه حل غیر بدیهی برای مسئله نیومن ناهمگن

ترجمه مقاله دو راه حل غیر بدیهی برای مسئله نیومن ناهمگن

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 15