مقالات ترجمه شده رشته حسابرسی

لیست مقالات ترجمه شده رشته حسابرسی
ترجمه مقاله تأثیر رهبری اصیل و فرهنگ اخلاقی بنگاه بر رفتار حسابرس

ترجمه مقاله تأثیر رهبری اصیل و فرهنگ اخلاقی بنگاه بر رفتار حسابرس

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 32
صفحات فارسی: 21
دانلود ترجمه مقاله تقلب حسابداری شرکت ها

دانلود ترجمه مقاله تقلب حسابداری شرکت ها

  • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 22
دانلود ترجمه مقاله عوامل تعیین کننده حاکمیت موثر فناوری اطلاعات - مجله وایلی

دانلود ترجمه مقاله عوامل تعیین کننده حاکمیت موثر فناوری اطلاعات - مجله وایلی

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 26
صفحات فارسی: 43
دانلود ترجمه مقاله هزینه یابی مبتنی بر فعالیت در تولید

دانلود ترجمه مقاله هزینه یابی مبتنی بر فعالیت در تولید

  • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 15
دانلود ترجمه مقاله نقش حسابرسی داخلی با حاکمیت شرکتی و بحران فعلی - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله نقش حسابرسی داخلی با حاکمیت شرکتی و بحران فعلی - مجله الزویر

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 9
دانلود ترجمه مقاله نقش حسابرسین در حاکمیت شرکت

دانلود ترجمه مقاله نقش حسابرسین در حاکمیت شرکت

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 14
دانلود ترجمه مقاله تخمین نرخ بندی حاکمیت شرکتی - مجله SSRN

دانلود ترجمه مقاله تخمین نرخ بندی حاکمیت شرکتی - مجله SSRN

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 21
صفحات فارسی: 24
دانلود ترجمه مقاله سیستم حسابرسی یکپارچه در رومانی - مجله SSRN

دانلود ترجمه مقاله سیستم حسابرسی یکپارچه در رومانی - مجله SSRN

  • مبلغ: ۱۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 10
دانلود ترجمه مقاله رویکرد حسابداری عملی برای دارایی های موروثی

دانلود ترجمه مقاله رویکرد حسابداری عملی برای دارایی های موروثی

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 37