مقالات ترجمه شده رشته حسابرسی

لیست مقالات ترجمه شده رشته حسابرسی
ترجمه مقاله دستورالعملهای حسابرسی برای مشاور

ترجمه مقاله دستورالعملهای حسابرسی برای مشاور

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 4
ترجمه مقاله جو اخلاقی تضاد سازمانی - حرفه ای و تعهد سازمانی - نشریه امرالد

ترجمه مقاله جو اخلاقی تضاد سازمانی - حرفه ای و تعهد سازمانی - نشریه امرالد

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 26
صفحات فارسی: 35
ترجمه مقاله حسابرسی قیمت گذاری و ماهیت سهامداران کنترل کننده - نشریه الزویر

ترجمه مقاله حسابرسی قیمت گذاری و ماهیت سهامداران کنترل کننده - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله اثر تخصص IT حسابرس روی کنترل داخلی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله اثر تخصص IT حسابرس روی کنترل داخلی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 32
ترجمه مقاله واکنش سرمایه گذاران به احتمال چرخش اجباری شرکت‌ های حسابرسی - AAAJournals

ترجمه مقاله واکنش سرمایه گذاران به احتمال چرخش اجباری شرکت‌ های حسابرسی - AAAJournals

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 51
صفحات فارسی: 53
ترجمه مقاله نقش حسابداری در علم مالی رفتاری - نشریه الزویر

ترجمه مقاله نقش حسابداری در علم مالی رفتاری - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 6
ترجمه مقاله خطوط گزارش دهی حسابرسی داخلی تجزیه و ارزیابی خطر تقلب - نشریه الزویر

ترجمه مقاله خطوط گزارش دهی حسابرسی داخلی تجزیه و ارزیابی خطر تقلب - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 29
ترجمه مقاله تاثیر کیفیت حسابرسی در تصمیمات مالی - AAAJournals

ترجمه مقاله تاثیر کیفیت حسابرسی در تصمیمات مالی - AAAJournals

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 34
صفحات فارسی: 39
ترجمه مقاله کیفیت اطلاعات حسابداری - نشریه SSRN

ترجمه مقاله کیفیت اطلاعات حسابداری - نشریه SSRN

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 17
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله تاثیر روابط بین حسابرسان بر حسابرسی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تاثیر روابط بین حسابرسان بر حسابرسی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 46
صفحات فارسی: 32
ترجمه مقاله خطرات محاسبات ابری و مسائل حسابرسی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله خطرات محاسبات ابری و مسائل حسابرسی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله آموزش مسئولیت های مدیریتی برای کنترل های داخلی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله آموزش مسئولیت های مدیریتی برای کنترل های داخلی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 26
ترجمه مقاله شواهدی از اظهارنظر حسابرسی و مدیریت سود در یونان - نشریه الزویر

ترجمه مقاله شواهدی از اظهارنظر حسابرسی و مدیریت سود در یونان - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 17
صفحات فارسی: 28
ترجمه مقاله ارزیابی رابطه بین معیارهای عینی و ذهنی شرایط مالی - نشریه وایلی

ترجمه مقاله ارزیابی رابطه بین معیارهای عینی و ذهنی شرایط مالی - نشریه وایلی

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 22
صفحات فارسی: 27
ترجمه مقاله تخصص حسابرسی در صنعت، حاکمیت هیئت مدیره و مدیریت سود - نشریه امرالد

ترجمه مقاله تخصص حسابرسی در صنعت، حاکمیت هیئت مدیره و مدیریت سود - نشریه امرالد

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 21
صفحات فارسی: 24
ترجمه مقاله تخصص شرکت حسابرسی در صنعت و تأخیر گزارش حسابرسی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تخصص شرکت حسابرسی در صنعت و تأخیر گزارش حسابرسی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 26