تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته بهداشت حرفه ای

لیست مقالات ترجمه شده رشته بهداشت حرفه ای

مبلغ: 58,800 تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 23
مبلغ: 39,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 22 (1 صفحه رفرنس انگلیسی)
مبلغ: 23,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 2
صفحات فارسی : 4
مبلغ: 27,800 تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 12
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 1996
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 14
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 15
مبلغ: 27,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 16
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2003
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 12
مبلغ: 31,800 تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی : 14
صفحات فارسی : 17
مبلغ: 37,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 27
مبلغ: 22,800 تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 7
مبلغ: 35,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 19
صفحات فارسی : 15
مبلغ: 37,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 29
صفحات فارسی : 23