مقالات ترجمه شده رشته بهداشت حرفه ای

لیست مقالات ترجمه شده رشته بهداشت حرفه ای
ترجمه مقاله ساعات کاری و علائم افسردگی: نقش عوامل استرس شغلی

ترجمه مقاله ساعات کاری و علائم افسردگی: نقش عوامل استرس شغلی

 • مبلغ: ۶۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 23
ترجمه مقاله کاربرد نظریه اورم

ترجمه مقاله کاربرد نظریه اورم

 • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 2
صفحات فارسی: 4
ترجمه مقاله تولید ازون و گونه های اکسیژن فعال پس از جوشکاری - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله تولید ازون و گونه های اکسیژن فعال پس از جوشکاری - نشریه اشپرینگر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله سلامت روان مشاوران بیمارستان - نشریه Ncbi

ترجمه مقاله سلامت روان مشاوران بیمارستان - نشریه Ncbi

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1996
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله فشار کار میان فردی در کار - نشریه الزویر

ترجمه مقاله فشار کار میان فردی در کار - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله اعتبارسنجی مدل اسکلتی - عضلانی برای باربرداری و کاربرد آن

ترجمه مقاله اعتبارسنجی مدل اسکلتی - عضلانی برای باربرداری و کاربرد آن

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله چمباتمه زدن، دولا شدن و یا یک حالت بینابینی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله چمباتمه زدن، دولا شدن و یا یک حالت بینابینی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2003
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله مدل سه بعدی باربرداری برای بارهای غیر همگن - نشریه تیلور و فرانسیس

ترجمه مقاله مدل سه بعدی باربرداری برای بارهای غیر همگن - نشریه تیلور و فرانسیس

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله پیاده‌ سازی مداخله‌ آموزشی برای بهبود شستن دست - نشریه BMC

ترجمه مقاله پیاده‌ سازی مداخله‌ آموزشی برای بهبود شستن دست - نشریه BMC

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 27
ترجمه مقاله مدیریت اتاق عمل چطور و توسط چه کسی

ترجمه مقاله مدیریت اتاق عمل چطور و توسط چه کسی

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 7
ترجمه مقاله صنعت مراقبت های بهداشتی سنگاپور

ترجمه مقاله صنعت مراقبت های بهداشتی سنگاپور

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 19
صفحات فارسی: 15
دانلود ترجمه مقاله مکانیسم های مقاومت آنتی بیوتیک در انتروکوکوس ها - مجله Ncbi

دانلود ترجمه مقاله مکانیسم های مقاومت آنتی بیوتیک در انتروکوکوس ها - مجله Ncbi

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 29
صفحات فارسی: 23