مقالات ترجمه شده رشته ادرارشناسی یا اورولوژی

لیست مقالات ترجمه شده رشته ادرارشناسی یا اورولوژی
ترجمه مقاله شواهد کاهش کیفیت مایع منی طی 50 سال گذشته

ترجمه مقاله شواهد کاهش کیفیت مایع منی طی 50 سال گذشته

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1992
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله مدیریت و درمان بیماری مزمن کلیه

ترجمه مقاله مدیریت و درمان بیماری مزمن کلیه

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله تنظیم گیرنده هسته ای آکواپورین 2 در کلیه - نشریه MDPI

ترجمه مقاله تنظیم گیرنده هسته ای آکواپورین 2 در کلیه - نشریه MDPI

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله درمان جراحی کارسینوم سلول کلیه در سالمندان - نشریه الزویر

ترجمه مقاله درمان جراحی کارسینوم سلول کلیه در سالمندان - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله القای سمیت سلولی گیاه گزنه در سلول های سرطانی LNCaP پروستات انسان

ترجمه مقاله القای سمیت سلولی گیاه گزنه در سلول های سرطانی LNCaP پروستات انسان

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله آنالیز سمن از پایه تا کنون - SemanticScholar

ترجمه مقاله آنالیز سمن از پایه تا کنون - SemanticScholar

 • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله اوروگرافی دفعی در حیوانات

ترجمه مقاله اوروگرافی دفعی در حیوانات

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله ترمیم دی ان ای در سرطان پروستات - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ترمیم دی ان ای در سرطان پروستات - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله درمان های رایج برای انزال زودرس - نشریه الزویر

ترجمه مقاله درمان های رایج برای انزال زودرس - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله مطالعه بالینی سپتی سمی نوزادان با رجوع به نشانگرهای زودرس سپسیس

ترجمه مقاله مطالعه بالینی سپتی سمی نوزادان با رجوع به نشانگرهای زودرس سپسیس

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله نقش تصویر برداری در کودکان مبتلا به عفونت دستگاه ادرای

ترجمه مقاله نقش تصویر برداری در کودکان مبتلا به عفونت دستگاه ادرای

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 9