مقالات ترجمه شده رشته حشره شناسی کشاورزی

لیست مقالات ترجمه شده رشته حشره شناسی کشاورزی
ترجمه مقاله ردیابی شکارگری با استفاده از qPCR - نشریه Oxford Journals

ترجمه مقاله ردیابی شکارگری با استفاده از qPCR - نشریه Oxford Journals

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله گوجه فرنگی، آفات، پارازیتوئیدها، و شکارچیان

ترجمه مقاله گوجه فرنگی، آفات، پارازیتوئیدها، و شکارچیان

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2003
صفحات انگلیسی: 24
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله پاتوژنز نماتد و مقاومت در گیاهان - نشریه ASPB

ترجمه مقاله پاتوژنز نماتد و مقاومت در گیاهان - نشریه ASPB

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1996
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله رفتار تخمریزی کفشدوزک ها در پاسخ به محیط تغذیه ای - نشریه الزویر

ترجمه مقاله رفتار تخمریزی کفشدوزک ها در پاسخ به محیط تغذیه ای - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 28
نشریه ترجمه مقاله بررسی باکتری Bacillus thuringiensis در برزیل - نشریه SciELO

نشریه ترجمه مقاله بررسی باکتری Bacillus thuringiensis در برزیل - نشریه SciELO

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2003
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله هورمون جوانی و حملات زنبور عسل - نشریه الزویر

ترجمه مقاله هورمون جوانی و حملات زنبور عسل - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2001
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله سازگاری در جمعیت های میکروبی طبیعی

ترجمه مقاله سازگاری در جمعیت های میکروبی طبیعی

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 23
صفحات فارسی: 23
دانلود ترجمه مقاله سرکوب Meloidogyne hapla و خسارت آن بر رشد کاهو - مجله Ncbi

دانلود ترجمه مقاله سرکوب Meloidogyne hapla و خسارت آن بر رشد کاهو - مجله Ncbi

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1999
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 14
دانلود ترجمه مقاله پیامد حشره کش های مورد استفاده برای کنترل موریانه در خاک

دانلود ترجمه مقاله پیامد حشره کش های مورد استفاده برای کنترل موریانه در خاک

  • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی: 3
صفحات فارسی: 6