ترجمه مقاله اثر خویشاوندی و خصوصیات مورفولوژیکی روی اولویت جفت گیری نرها در فیتوسیولوس پرسیمیلیس

ترجمه مقاله اثر خویشاوندی و خصوصیات مورفولوژیکی روی اولویت جفت گیری نرها در فیتوسیولوس پرسیمیلیس
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
اثر خویشاوندی و خصوصیات مورفولوژیکی روی اولویت جفت گیری نرها در فیتوسیولوس پرسیمیلیس و نئوسیولوس کالیفرنیکوس (خانواده: فیتوزیده)
عنوان انگلیسی
Effect of familiarity and morphological traits on male mating precedence in Phytoseiulus persimilis and Neoseiulus californicus (Acari: Phytoseiidae)
صفحات مقاله فارسی
12
صفحات مقاله انگلیسی
10
سال انتشار
2016
نشریه
Biotaxa
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
8639
رشته های مرتبط با این مقاله
کشاورزی و زیست شناسی
گرایش های مرتبط با این مقاله
حشره شناسی کشاورزی و علوم گیاهی
مجله
مجله کنه شناسی ایران - Persian Journal of Acarology
دانشگاه
گروه حفاظت از گیاهان، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
کلمات کلیدی
رفتار، رقابت، خویشاوندی، اولویت جفت گیری، مورفولوژی
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
مواد و روش ها
گیاهان میزبان و کنه های آفت
کنه های شکارچی
شرایط عمومی آزمایشگاهی
اثر خویشاوندی روی اولویت جفت گیری
اثر خویشاوندی روی اولویت جفت گیری
نتایج
اثر خویشاوندی روی اولویت جفت گیری
اثر تغییر خصوصیات موروفولوژیکی روی اولویت جفت گیری در P. persimilis.
اثر تغییرات خصوصیات مورفولوژیکی روی اولویت جفت گیری در نئوسیولوس کالیفرنیکوس
بحث
اثر خویشاوندی روی اولویت جفت گیری
اثر تغییر خصوصیات مورفولوژیکی روی اولویت جفت گیری
اولین پا
پالپ
اسپرماتوداکتیل
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Male competition to fertilize the eggs of females would result in conflicts between the members of one sex and evolution of secondary behavioral and morphological characters. Here, we have investigated the effect of familiarity and morphological traits on Phytoseiulus persimilis Athias- Henriot and Neoseiulus californicus (Oudemans) (Acari: Phytoseiidae) mating combat and precedence. Our results showed no significant difference between the number of familiar and unfamiliar P. persimilis / N. californicus males mated first. The values of ANOVA to compare the mean length of the first leg, Palp, 2nd cheliceral segment, movable digit and spermatodactyl in prevailed familiar, prevailed unfamiliar, defeated familiar, defeated unfamiliar males in male mating precedence experiment was calculated. None of the morphological characters affected the mating precedence in N. californicus. The length of the cheliceral segments did not affect the male mating precedence in P. persimilis. Tukey HSD post-hoc test for P. persimilis showed that both the first leg and palp were significantly longer in prevailed familiar males rather than that in defeated unfamiliars. Also a significant difference was observed between the length of the palp in prevailed familiar and unfamiliar individuals. The spermatodactyl length was significantly more in prevailed familiars in comparison with defeated ones although no significant difference between prevailed familiars and defeated unfamiliars in P. persimilis. The relationship between morphological characters, mating precedence and inbreeding depression is discussed.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
رقابت نرها برای بارور کردن تخم های ماده ها منجر به ایجاد درگیری هایی بین اعضا یک جنس و تکامل خصوصیات رفتاری و مورفولوژیک ثانویه خواهد شد. اینجا، ما اثر خویشاوندی و خصوصیات مورفولوژیک روی فیتوسیولوس پرسیمیلیس ، Athias – Henriot و نئوسیولوس کالیفرنیکوس(Oudemans) (خانواده فیتوزیده) مبارزه و اولویت جفت گیری نرها را مورد بررسی قرار دادیم. نتایج ما هیچ تفاوت معنی داری را بین تعداد نرهای فیتوسیولوس پرسیمیلیس / نئوسیولوس کالیفرنیکوسخویشاوند و غیرخویشاوند که اول جفت گیری کرده بودند، نشان ندادند. مقادیر ANOVA به منظور مقایسه ی میانگین طول اولین پا، پالپ، دومین قطعه کلیسرا، بخش متحرک، و اسپرماتوداکتیل در نرهای خویشاوند غالب، غیر خویشاوند غالب، خویشاوند مغلوب، غیر خویشاوند مغلوب، در آزمایش جفت گیری نرها محاسبه شد. هیچ یک از خصوصیات مورفولوژیک، اولویت جفت گیری در نئوسیولوس کالیفرنیکوسرا تحت تاثیر قرار ندادند. تست Tukey HSD post-hoc برای فیتوسیولوس پرسیمیلیس نشان داد که هم اولین پا و هم پالپ به طور معنی داری در نرهای خویشاوند غالب بزرگتر از آن ها در غیر خویشاوند مغلوب بود. همچنین یک تفاوت معنی داری بین طول پالپ در خویشاوند غالب و افراد غیرخویشاوند وجود داشت. طول اسپرماتوداکتیل به طور معنی داری در خویشاوندان غالب در مقایسه با افراد مغلوب بیشتر بود اگرچه هیچ تفاوت معنی داری بین خویشاوندان غالب و غیر خویشاوندان مغلوب در فیتوسیولوس پرسیمیلیس وجود نداشت. رابطه ی بین خصوصیات مورفولوژیک، اولویت جفت گیری و کاهش تناسل درون همسری بحث شد.

بدون دیدگاه