مقالات ترجمه شده ارزان کامپیوتر

خرید مقالات ترجمه شده ارزان رشته مهندسی کامپیوتر
ترجمه مقاله الگوریتم قطره های آب هوشمند بر اساس انتخاب و ترکیب خدمات

ترجمه مقاله الگوریتم قطره های آب هوشمند بر اساس انتخاب و ترکیب خدمات

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله بهینه سازی پوشش هوایی در مدیریت کشاورزی دقیق - نشریه الزویر

ترجمه مقاله بهینه سازی پوشش هوایی در مدیریت کشاورزی دقیق - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله پیشگویی طوفان در یک ابر - نشریه IEEE

ترجمه مقاله پیشگویی طوفان در یک ابر - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله توزیع کد برنامه دینامیک در ابرهای فراساختار به شکل یک خدمات - نشریه IEEE

ترجمه مقاله توزیع کد برنامه دینامیک در ابرهای فراساختار به شکل یک خدمات - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 23
ترجمه مقاله الگوریتم های مبتنی بر رمز برای انتقال تصویر پزشکی امن - نشریه IEEE

ترجمه مقاله الگوریتم های مبتنی بر رمز برای انتقال تصویر پزشکی امن - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 23
ترجمه مقاله یادگیری ماشین کارآمد برای کلان داده ها - نشریه الزویر

ترجمه مقاله یادگیری ماشین کارآمد برای کلان داده ها - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله سیستم پیشنهادی مبتنی بر تصویر داده کاوی پزشکی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله سیستم پیشنهادی مبتنی بر تصویر داده کاوی پزشکی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله اینترنت اشیا: ساختارها، پروتکل ها و نرم افزارها - نشریه هینداوی

ترجمه مقاله اینترنت اشیا: ساختارها، پروتکل ها و نرم افزارها - نشریه هینداوی

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 26
صفحات فارسی: 57
ترجمه مقاله بررسی زمان واقعی سیستم عامل - نشریه IEEE

ترجمه مقاله بررسی زمان واقعی سیستم عامل - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله استفاده از زنجیره های واژگانی برای استخراج لغات کلیدی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله استفاده از زنجیره های واژگانی برای استخراج لغات کلیدی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 15